ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

CHOOSE YOUR ADVENTURE' Promotie 2022 Algemene voorwaarden

 1. Informatie en instructies over deelname aan deze promotie en het claimen van het bonusformulier maken deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door deel te nemen aan deze promotie en een bonus te claimen, accepteert de consument deze ALGEMENE VOORWAARDEN en gaat hij ermee akkoord contractueel gebonden te zijn. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met een andere anders aanbieding, tenzij anders aangegeven.
 2. De Promotor is OM Digitaal Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 of 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australië (de "Promotor").
 3. Claims zijn open uitsluitend voor inwoners van Australië en NIEUW Zeeland. Werknemers (en hun naaste familie) van de Organisator; Dealers, Retailers en hun gerelateerde entiteiten komen niet in aanmerking voor deelname en/of claimen. Onder directe familie wordt verstaan: echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, nicht, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus of volle neef. Gerelateerde entiteiten heeft de betekenis die aan die term wordt gegeven door de Corporations Act 2001 (Cth).
 4. Inschrijvingen zijn beperkt tot drie (3) per persoon en/of huishouden.
 5. De Actieperiode loopt van 00:01 (AEST) op 1 juli 2022 tot 23:59 op 31 juli 2022. De Organisator accepteert claims voor bonusitems die op of vóór 21 augustus 2022 door de Organisator zijn ontvangen, op voorwaarde dat de betreffende Promotionele producten tijdens de Actieperiode zijn gekocht. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieperiode of de deadline voor het indienen van claims voor bonusartikelen naar eigen goeddunken te verlengen.
 6. Om in aanmerking te komen voor de toepasselijke bonus, moeten consumenten tijdens de Promotieperiode maximaal drie (3) van de volgende producten kopen bij een erkende Australische of NIEUW -Zeelandse winkelier met een geregistreerd bedrijf (een bedrijf met een geldig Australisch of NIEUW -Zeelands geregistreerd bedrijfsnummer):

Model Code

Camera Model

V207090BA000

OM‑D E‑M5 Mark III Zwart Body Only

V207090SA000

OM‑D E‑M5 Mark III Zilver Body Only

V207091BA000

OM‑D E‑M5 Mark III Zwart 14‑150mm Lenskit

V207091SA000

OM‑D E‑M5 Mark III Zilver 14‑150mm Lenskit

V207092BA000

OM‑D E‑M5 Mark III Zwart 12‑45mm PRO Lenskit

V207092SA000

OM‑D E‑M5 Mark III Zilver 12‑45mm PRO Lenskit

 

 1. De bonus is één (1) Olympus M.Zuiko Digitaal 25mm F1.8 Lens in Zwart (model code: V311060BG000) of één (1) M.Zuiko Digitaal 40‑150mm F4.0‑5.6 R Lens in Zwart (model code: V315030BG000). Er wordt slechts één (1) bonusartikel aangeboden en gekozen tussen de twee bonusopties die beschikbaar zijn als onderdeel van de 'CHOOSE YOUR ADVENTURE'-promotie en inwisselproces/verkiesbaarheid.
 2. Een geautoriseerde Australische of NIEUW Zealand retailer wordt geacht een organisatie te zijn die aan de volgende criteria voldoet: de organisatie heeft een geldig Australisch of NIEUW Zealand Registered business number b. de organisatie heeft bedrijfsregelingen die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:I. Directe activiteiten met OM Digitaal Solutions Australië of II. Activiteiten met een van de erkende distributeurs van OM Digitaal Solutions Australië. In Australië; Multimedia Technology (MMT) www.mmt.com.au. In NIEUW Zeeland; Dove Electronics www.dove.co.nz. c. het verzendpunt van de organisatie is uitsluitend een Australische of NIEUW Zeelandse Adres .Voor verificatie van de autorisatie van een organisatie kunt u contact OM Digitaal Solutions Australia bellen op 1300 659 678 of via e‑mail AU-promotions@om-digitalsolutions.com.
 3. Om in aanmerking te komen voor de 'CHOOSE YOUR ADVENTURE' promotie via inwisseling, moeten consumenten het officiële online deelnameformulier invullen dat beschikbaar is op https://shop.olympus.com.au/promotions door: de gevraagde gegevens in te sturen, inclusief volledige naam, Telefoon nummer, E‑mail Adres en levering Adres; b. een leesbare, gescande kopie van de aankoopbon van het betreffende promotionele product te uploaden of een leesbare kopie van de aankoopbon te sturen naar "CHOOSE YOUR ADVENTURE Promotion", 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153.
 4. Bestandstypen die worden geaccepteerd voor de gescande kopie van de aankoopbon zijn jpg, jpeg, gif, png of pdf met een maximale grootte van 4 MB. 
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van claims te verifiëren (inclusief contact opnemen met de plaats van aankoop) en aanvragers te diskwalificeren (inclusief identiteit, leeftijd en woonplaats van de aanvragers) en elke aanvragers te diskwalificeren die een claim indient die niet in overeenstemming is met deze ALGEMENE VOORWAARDEN of die het claimproces verstoort. Als de Organisator op enig moment verzuimt zijn rechten af te dwingen, betekent dit niet dat hij afstand doet van deze rechten. 
 1. Onvolledige, onleesbare, onleesbare of frauduleuze claims worden als ongeldig beschouwd. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor te late, verloren, onvolledige, onleesbare, onjuist ingediende, vertraagde, onleesbare, beschadigde of verkeerd verzonden claims.
 2. Deelnemers moeten een kopie van hun originele aankoopbewijs bewaren voor Alle promotionele producten die de actieclaim 'CHOOSE YOUR ADVENTURE' rechtvaardigen, als bewijs van aankoop. Het niet kunnen tonen van het aankoopbewijs voor Alle claims wanneer daarom wordt gevraagd kan, naar het absolute oordeel van de Organisator, resulteren in het ongeldig verklaren van Alle van de 'CHOOSE YOUR ADVENTURE' promotieclaims van een claimant en verbeuring van elk recht op een 'CHOOSE YOUR ADVENTURE' promotieclaim. Op het aankoopbewijs of de aankoopbewijzen moet duidelijk vermeld staan dat het gaat om een in Australië of NIEUW Zeeland geregistreerd bedrijf en dat de aankoop gedaan is tijdens de Actieperiode en voorafgaand aan de 'CHOOSE YOUR ADVENTURE' actie.
 3. Geclaimde beloningen worden binnen 4 weken verzonden voor Australische klanten en binnen 4 weken voor NIEUW -Zeelandse klanten vanaf de datum waarop de Organisator de betreffende claim heeft gevalideerd. De beloningen worden afgeleverd bij de voorkeursbezorging Adres die de Deelnemer heeft opgegeven op het online deelnameformulier. Postbussen kunnen niet worden gebruikt als afleveradres Adres.
 4. Als er een geschil is over de identiteit van een eiser, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de identiteit van de eiser vast te stellen. Identificatie die geschikt wordt geacht voor vaststelling is uitsluitend ter beoordeling van de Organisator.
 5. De beslissing van de Organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of deze ALGEMENE VOORWAARDEN in elke fase of op elk moment in te trekken, te annuleren of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de deelnemer, maar zal altijd proberen om de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.
 7. Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN beperkt, sluit uit of wijzigt de wettelijke consument garanties onder de Competition and consument Act 2010 (Cth), of enige anders geïmpliceerde garanties onder enige wetgeving in Australië & NIEUW Zeeland. Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, sluit de Organisator (inclusief zijn functionarissen, Werknemers en agenten) Alle aansprakelijkheid uit (inclusief nalatigheid), voor enig persoonlijk letsel; of enig verlies of schade (inclusief verlies van kansen); direct, indirect, speciaal of gevolgschade, op enige wijze voortvloeiend uit de Actie, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer voortvloeiend uit het volgende: (a) technische problemen of apparatuurstoringen (al dan niet onder controle van de Organisator); (b) diefstal, onbevoegde toegang of storing door derden; (c) claims of aanbiedingen die te laat zijn ingediend, verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, beschadigd of verkeerd zijn verstuurd (al dan niet na ontvangst door de Organisator) als gevolg van reden buiten de redelijke controle van de Organisator; (d) een variatie in de waarde van de aanbieding ten opzichte van de waarde vermeld in deze ALGEMENE VOORWAARDEN; of (e) deelname aan deze Actie of enig gebruik van een Geschenk.
 8. De Organisator verzamelt persoonlijke informatie om de Actie uit te voeren en kan voor dit doel dergelijke informatie bekendmaken aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, leveranciers van aanbiedingen en, indien vereist, aan de regelgevende instanties van Australië & NIEUW Zeeland. Claim is afhankelijk van het verstrekken van deze informatie. Als de eiser het betreffende vakje op het claimformulier aankruist, mag de Organisator de informatie voor onbepaalde tijd gebruiken, tenzij anders geadviseerd, voor promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden, inclusief het versturen van elektronische berichten of het bellen van de deelnemer. Deelnemers moeten elk verzoek om toegang tot, bijwerking of correctie van informatie richten aan de Organisator. Alle claims worden eigendom van de Organisator.
 9. De overeenkomst die van kracht wordt onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetten in NIEUW South Wales, en de eiser en de Organisator onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van die staat met betrekking tot Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, en de uitvoering of het onderwerp van de Actie.