ZOMER CASHBACK - BESPAAR TOT 500 €

Algemene voorwaarden voor de online shop van OM Digitaal Solutions

+351 239 910 250§ 1 Toepassingsgebied
De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn, in de op het moment van de bestelling geldende versie, van toepassing op de zakelijke relatie tussen OM Digitaal Solutions GmbH - handelende via haar vestiging aan de Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0758.777.154, en met btw-nummer BE0758.777.154 (hierna: "OM Digitaal Solutions", "wij/wij", "ons/onze") en de koper. Afwijkende voorwaarden van de koper worden slechts door OM Digitaal Solutions aanvaard indien zij schriftelijk met de toepasselijkheid ervan heeft ingestemd.

Contactpersoon: camera.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst
Bestellingen kunnen uitsluitend online worden geplaatst via de website van de OM Digitaal Solutions shop op https://explore.omsystem.com. Alvorens de bestelling te plaatsen, kan de koper de gegevens op elk moment bekijken en wijzigen. De koper doet een bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan zodra hij op de aankoopknop klikt. De bestelling kan echter alleen worden verzonden en doorgegeven indien de koper de aanvaarding van deze AV bevestigt door het betreffende vakje aan te vinken. De koper heeft de mogelijkheid de contractuele bepalingen, waaronder de AV, vóór het afsluiten van het bestelproces op te roepen en in reproduceerbare vorm op te slaan. Wij bevestigen de ontvangst van een bestelling van de koper door een e‑mail te versturen waarin wij de ontvangst van de bestelling bevestigen en de inhoud ervan opsommen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in, maar is slechts bedoeld om de koper op de hoogte te brengen dat de bestelling door ons is ontvangen. De overeenkomst komt pas tot stand na de verklaring van aanvaarding door OM Digitaal Solutions, die met een aparte e‑mail (bestelbevestiging) wordt verzonden. Dit gebeurt uiterlijk bij verzending van de goederen. In deze e‑mail of in een afzonderlijke e‑mail, maar uiterlijk bij de levering van de goederen, wordt de tekst van de overeenkomst (bestaande uit de bestelling, de AV en de bestelbevestiging) door ons op een duurzame gegevensdrager (e‑mail of papieren afdruk) aan de koper toegezonden (bevestiging van de overeenkomst). Bij gebruik van PayPal of creditcard verklaart OM Digitaal Solutions het aanbod van de klant te hebben aanvaard op het moment dat op de knop wordt geklikt waarmee het bestelproces wordt voltooid. De tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen voor opvraging door de koper na voltooiing van het bestelproces. De contractpartij is OM Digitaal Solutions. Het verkoopaanbod van OM Digitaal Solutions is niet gericht op minderjarigen. Ook onze producten die voor kinderen bestemd zijn, mogen alleen door volwassenen worden gekocht. Voor alle duidelijkheid: onze online winkel is bedoeld voor consumenten. Als u een bedrijf bent, houd er dan rekening mee dat we geen btw-facturen verstrekken aan onze klanten die via onze Online B2C-winkel kopen, daarom kunt u als bedrijf de btw niet terugvragen.Houd er rekening mee dat we producten alleen verkopen in hoeveelheden die overeenkomen met de typische behoeften van een gemiddeld huishouden. Dit geldt zowel voor het aantal bestelde producten binnen een enkele bestelling als voor het plaatsen van meerdere bestellingen voor hetzelfde product waarbij de individuele bestellingen een hoeveelheid omvatten die typisch is voor een normaal huishouden. Indien onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst bekend wordt dat de bestelling de normale huishoudelijke hoeveelheden overschrijdt, behoudt OM Digitaal Solutions zich het recht voor de overeenkomst binnen twee weken geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De overeenkomst wordt in het Frans, Nederlands of Duits aangegaan.

§ 3 Herroepingsrecht
Consumenten hebben een herroepingsrecht. Daarbij gelden de volgende voorwaarden. Een consument is een natuurlijke persoon met wie een rechtshandeling wordt aangegaan voor een doel dat buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten valt.

HERROEPINGSINSTRUCTIES
Recht van herroeping
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na:

(a) de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in bezit heeft genomen.

(b) de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen, indien u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld die apart worden geleverd.

(c) de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste deel in bezit heeft genomen, bij levering van goederen bestaande uit meerdere partijen of delen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, OM Digitaal Solutions GmbH, Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen, e‑mail camera.support@om-digitalsolutions.com, telefoonnummer +351 239 910 250, op de hoogte brengen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn, hoeft u uw kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht alleen maar te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgingswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardbezorging). Wij doen de terugbetaling direct en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij doen deze terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval loopt u geen kosten op als gevolg van deze terugbetaling.

U dient ons de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst, terug te zenden of te overhandigen. Aan deze uiterste datum wordt voldaan als u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verlopen.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent slechts aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op:

verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden, indien de verzegeling na levering verbroken is,
Geluids- of video-opnamen of computersoftware in verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering verbroken is.
EINDE VAN DE HERROEPINGSINSTRUCTIES

Voorbeeld van een herroepingsformulier
(Vul dit formulier in als u de overeenkomst wenst te herroepen en stuur het naar ons terug).

Aan: OM Digitaal Solutions GmbH, e‑mail: camera.support@om-digitalsolutions.com
Ik/Wij (*) deel/delen u (*) hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§ 4 Prijzen
De op de website vermelde prijs van een product is inclusief belasting over de toegevoegde waarde, maar exclusief verzendkosten, bank- en creditcardkosten (tenzij anders aangegeven).

De prijs die op de bestelbevestiging wordt aangegeven is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen (waaronder de belasting over de toegevoegde waarde). Deze prijs omvat de prijs van het product plus verzend- en afhandelingskosten, bankkosten of kosten voor creditcardbetalingen.

§ 5 Levering
Levering vindt uitsluitend binnen België plaats.

Indien voor de betreffende goederen in onze online shop geen of geen afwijkende leveringstermijn is aangegeven, bedraagt de leveringstermijn 14 dagen. De door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, op voorwaarde dat de koopprijs vooruit is betaald (behalve in het geval van koop op rekening).

Indien het door de koper gekozen product niet beschikbaar is op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, brengt OM Digitaal Solutions de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte in de bestelbevestiging. Indien het product definitief niet meer beschikbaar is, zullen wij geen bericht geven van aanvaarding. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.

Indien het door de koper in de bestelling gekozen product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, brengen wij de koper hiervan ook onmiddellijk op de hoogte in de bestelbevestiging.

§ 6 Betalingsvoorwaarden
Alle betalingen zijn verschuldigd bij de sluiting van de overeenkomst. OM Digitaal Solutions behoudt zich het recht voor haar vordering op de koper, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten, aan derden over te dragen. In principe bieden wij de hieronder beschreven betaalmethoden aan, maar wij behouden ons het recht voor om u - afhankelijk van het resultaat van de kredietbeoordeling - slechts bepaalde betaalmethoden voor uw bestelling aan te bieden.

1. Betalingen via PayPal:
Als u de PayPal-betaalmethode gebruikt, betaalt u rechtstreeks via uw PayPal-rekening of via automatische incasso. Na het indienen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar PayPal waar u de betaling van uw bestelling vrijgeeft. Zodra wij in ons PayPal-rekening bericht krijgen van uw autorisatie van de betaling, vindt verzending plaats overeenkomstig de aangegeven levertijd.

2. Betaalmethoden met Adyen:
Bij gebruik van een betaalmethode die wij aanbieden via onze betaaldienstverlener Adyen, kunnen betaalgegevens worden verzameld door Adyen. Het gebruik van een Adyen-betaalmethode creëert geen overeenkomst tussen Adyen en de koper. De vorderingen van OM Digitaal Solutions op de besteller worden aan Adyen overgedragen en de besteller wordt gerechtigd om de betaling tegen kwijting aan Adyen te voldoen.

Creditcardbetaling: Als u met een creditcard betaalt (Visa en Mastercard), wordt u doorgestuurd naar onze betaaldienstverlener Adyen. Daar betaalt u rechtstreeks door uw creditcardgegevens in te voeren. Nadat u uw bestelling heeft ingediend en uw creditcardgegevens heeft ingevoerd, wordt het bedrag direct van uw creditcard afgeschreven.

3. Betalingen met Klarna:
In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende bijkomende betalingsopties aan.

Koop op rekening: Koop op rekening via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten en de betaling moet aan Klarna worden gedaan. Bij koop op rekening via Klarna ontvangt u de goederen eerst en heeft u een betalingstermijn van 14 dagen. Meer informatie over koop op rekening via Klarna ontvangt u tijdens het bestelproces. Voor het gebruik van deze betalingsmethode is een positieve kredietbeoordeling vereist.

Koop op afbetaling: Koop op afbetaling via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten en de betaling moet aan Klarna worden gedaan. Met de Klarna-financieringsdienst kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24ste van het totaalbedrag of onder de voorwaarden die tijdens het bestelproces anderszins zijn aangegeven. Voor het gebruik van deze betalingsmethode is een positieve kredietbeoordeling vereist.

Sofort: Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Klarna. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een online-bankrekening met een PIN/TAN-procedure geactiveerd hebben voor deelname aan Sofort, en moet u uzelf dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De betalingstransactie wordt vervolgens onmiddellijk uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

§ 7 Verrekening, retentierecht
De koper heeft alleen recht op verrekening indien de tegenvordering in rechte is vastgesteld of onbetwist is. Hij heeft echter ook het recht op verrekening met de vorderingen van OM Digitaal Solutions indien hij zich beroept op kennisgevingen van gebreken of tegenvorderingen voortvloeiend uit dezelfde koopovereenkomst.

De koper kan slechts een retentierecht uitoefenen indien de tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van OM Digitaal Solutions tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 9 Garantie
De wettelijke garantierechten gelden voor alle producten die in de online shop van OM Digitaal Solutions zijn gekocht.

Elke aanvullende commerciële garantie komt bovenop de wettelijke (kosteloze) garantierechten van de consument in geval van gebreken. De reikwijdte van deze commerciële garanties wordt nader omschreven in de betreffende garantievoorwaarden die bij de producten zijn gevoegd of die op onze website beschikbaar zijn en uiterlijk bij de levering per e‑mail of als afdruk aan de koper ter beschikking worden gesteld.

§ 10 Aansprakelijkheid
OM Digitaal Solutions is jegens de koper aansprakelijk - ongeacht de rechtsgrond - in geval van opzet en grove nalatigheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Met uitzondering van opzet en grove nalatigheid, is de schade die kan worden vergoed als gevolg van een wanprestatie beperkt tot directe, voorzienbare schade. OM Digitaal Solutions is in dat geval dus niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, punitieve schadevergoedingen, gederfde winst, gederfde omzet, inkomstenderving of verlies van verwachte besparingen. Voor zover de aansprakelijkheid van OM Digitaal Solutions is uitgesloten of beperkt, is deze beperking van de aansprakelijkheid ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en hulppersoneel van OM Digitaal Solutions.

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien OM Digitaal Solutions een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een uitdrukkelijke garantie voor de kwaliteit van de goederen op zich heeft genomen. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van lichamelijk letsel of gezondheidsschade en voor aansprakelijkheid op grond van de wetgeving over productaansprakelijkheid.

§ 11 Informatie over batterijen en elektronische apparaten
Informatie over het inleveren en verwijderen van batterijen en elektronische apparaten is te vinden op onze website op https://explore.omsystem.com.

§ 12 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing en de toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. Indien de koper de bestelling als consument heeft geplaatst en op het tijdstip van de bestelling zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijven de dwingende wettelijke bepalingen van dat land van toepassing en zal de rechtskeuze in de eerste zin deze niet beïnvloeden. Het Belgisch recht is van toepassing en de toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. Indien de koper de bestelling als consument heeft geplaatst en op het tijdstip van de bestelling zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft, blijven de dwingende wettelijke bepalingen van dat land van toepassing en zal de rechtskeuze in de eerste zin deze niet beïnvloeden.

De bevoegde rechtbank is de rechtbank in Antwerpen, indien de koper geen consument is.

Bij Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor de buitengerechtelijke oplossing van geschillen in het leven geroepen, dat toegankelijk is via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bij Verordening (EU) nr. 2018/1724 heeft de Europese Commissie een digitaal portaal ingericht om consumenten toegang te geven tot actuele informatie over hun rechten als EU-consument, dat toegankelijk is via https://europa.eu/youreurope/index_fr.htm.

U kunt voor verdere informatie rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via e‑mail (camera.support@om-digitalsolutions.com).

Om verder te kunnen gaan met het bestelproces, moet u akkoord gaan met deze voorwaarden.