Likvidace elektronických zařízení

Informace o likvidaci baterií a elektrických a elektronických zařízení

 • Elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie se nesmí vyhazovat do směsného odpadu z domácností, ale je třeba je vyhodit zvlášť do speciálně určených nádob.
 • K vrácení elektrických a elektronických zařízení a/nebo baterií můžete využít sběrný dvůr v dané obci, který shromažďuje staré elektrospotřebiče a/nebo baterie a akumulátory a zajišťuje jejich správnou likvidaci. Dále je možné elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie po použití zdarma vrátit na prodejně elektroniky. Informace o tom, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr, a další informace o recyklaci a místech sběru odpadu si vyžádejte od místních úřadů, u nás [e-mail: eshop.support@om-digitalsolutions.com] či u svého prodejce.
 • Mějte prosím na paměti, že jako koncový uživatel můžete mít zákonnou povinnost vrátit použité baterie.
 • Elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie mohou obsahovat látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Obzvláště obezřetný je potřeba být při manipulaci s elektrickými a elektronickými zařízeními a/nebo bateriemi s obsahem lithia, protože to představuje zvláštní rizika. Odděleným sběrem a recyklací elektrických a elektronických zařízení a/nebo baterií a akumulátorů se má zabránit škodlivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
 • Snažte se prosím zamezit vzniku odpadu v podobě starých baterií, např. tím, že budete používat baterie s delší životností nebo nabíjecí baterie. Neznečišťujte prosím veřejný prostor a nevyhazujte baterie či elektrická a elektronická zařízení mimo určené sběrné nádoby. Zvažte prosím, zda není možné baterii využít znovu, místo abyste ji vyhodili, např. zda není možné ji repasovat či opravit.
 • Symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických zařízeních a/nebo bateriích a/nebo jejich obalu značí, že máte povinnost je vyhazovat odděleně.

 •  Zkratky uvedené na bateriích mají následující význam:
  • Pb = Baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních % olova.
  • Cd = Baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních % kadmia.
  • Hg = Baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních % rtuti.