Všeobecné obchodní podmínky online obchodu společnosti OM Digital Solutions

§ 1 Úvodní ustanovení
Následující všeobecné obchodní podmínky ("VOP") ve znění platném v okamžiku provedení objednávky se vztahují na obchodní vztahy mezi společnostmi OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný Závod, se sídlem Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 096 91 201, DIČ: CZ685351104 (dále jen "OM Digital Solutions" nebo "my") a zákazníkem. Odchylné obchodní podmínky zákazníka budou považovány za akceptované společností OM Digital Solutions pouze v případě, že s jejich použitím společnost OM Digital Solutions vyslovila písemný souhlas.

Kontaktní údaje: camera.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Uzavření smlouvy
Objednávku lze uskutečnit výhradně online prostřednictvím internetového obchodu společnosti OM Digital Solutions https://explore.omsystem.com. Před dokončením objednávky může zákazník příslušné údaje kdykoliv kontrolovat a měnit. Zákazník učiní závaznou nabídku na uzavření smlouvy stisknutím tlačítka "Objednávka zavazující k platbě". Objednávku však lze odeslat a doručit, pouze pokud zákazník potvrdí souhlas s těmito VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Zákazník má možnost zobrazit si před dokončením objednávky smluvní ustanovení včetně VOP a uložit je v reprodukovatelné podobě. Obdržení objednávky od zákazníka potvrdíme e-mailem, v němž rovněž uvedeme obsah objednávky (potvrzení objednávky). Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky, nýbrž je zamýšleno pouze jako sdělení zákazníkovi, že jsme obdrželi objednávku. K uzavření smlouvy dochází až učiněním prohlášení o přijetí ze strany OM Digital Solutions, a to prostřednictvím samostatného e-mailu (potvrzení objednávky), nejpozději však expedicí objednaného zboží. V tomto e-mailu, případně v samostatném e-mailu, nejpozději však při dodání zboží, zašleme zákazníkovi znění smlouvy (zahrnující objednávku, tyto VOP a potvrzení objednávky) na trvalém nosiči dat (e‑mail nebo v tištěné podobě) (potvrzení smlouvy). Při použití platební metody PayPal nebo kreditní karty potvrzuje společnost OM Digital Solutions přijetí nabídky zákazníka v okamžiku kliknutí na tlačítko, které dokončí proces objednávky. Znění smlouvy po dokončení celého procesu objednávky pro zákazníka neuchováváme. Smluvním partnerem je společnost OM Digital Solutions. Prodejní nabídka společnosti OM Digital Solutions je určena zejména zletilým. Naše výrobky určené dětem by měly nakupovat zejména dospělí. Abychom předešli pochybnostem, náš internetový obchod je určen pro koncové spotřebitele. Pokud jste podnikatel, mějte na paměti, že našim zákazníkům nakupujícím prostřednictvím našeho online B2C obchodu nevystavujeme faktury s DPH, a proto si jako firma nebudete moci nárokovat zpět DPH. Upozorňujeme, že prodáváme výrobky pouze v množství, které odpovídá běžným potřebám průměrné domácnosti. To platí, jak pro počet výrobků objednaných v rámci jedné objednávky, tak pro zadání několika objednávek se stejným produktem, kde jednotlivé objednávky obsahují množství typické pro běžnou domácnost. Pokud se bezprostředně po uzavření této smlouvy zjistí, že objednávka přesahuje běžné množství pro vlastní potřebu, vyhrazuje si společnost OM Digital Solutions právo do dvou týdnů od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

§ 3 Právo odstoupit od smlouvy
Spotřebitelé mají právo od smlouvy odstoupit za splnění následujících podmínek. Spotřebitel je fyzická osoba, se kterou se právní transakce uskutečňuje primárně za účelem, který nelze spojovat s podnikatelskou ani samostatnou výdělečnou činností dané osoby.

POKYNY K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Právo odstoupit od smlouvy
Máte právo od této smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, nikoliv však dopravce, převzali do své držby poslední zboží.

K uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy nás, společnost OM Digital Solutions GmbH - Odštěpný závod, Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6, e‑mail camera.support@om-digitalsolutions.com, telefonní číslo +351 239 910 250, musíte informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo prostřednictvím e-mailu). Pro odstoupení můžete, avšak nemusíte, použít přiložený vzorový formulář.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, pokud odešlete sdělení o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Účinky odstoupení
Účinky odstoupení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného jiného způsobu dodání, než je námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Platby Vám vrátíme za použití stejné platební metody, kterou jste použili při původní transakci, pokud výslovně neurčíte jinak, přičemž Vám v souvislosti s takovým vrácením plateb nebudou účtovány žádné další poplatky.

V případě odstoupení od smlouvy jste povinni nám příslušné zboží zaslat zpět nebo nám je předat bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud zboží zašlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady související s vrácením zboží nesete Vy.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nezbytné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Právo odstoupit od smlouvy se však nevztahuje na následující případy:

zboží dodané v zapečetěném obalu, které není vhodné vracet z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl po dodání zboží zapečetěný obal porušen,
zvukové záznamy, videa nebo počítačový software v zapečetěných obalech, pokud byl po dodání zapečetěný obal porušen.
KONEC POKYNŮ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzorový formulář pro odstoupení
(Máte-li zájem od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím a zašlete nám tento formulář).

Adresát: Digital Solutions GmbH - Odštěpný Závod, e‑mail: camera.support@om-digitalsolutions.com
Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi následujícího zboží (*)/o poskytnutí následujících služeb (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte

§ 4 Ceny
Cena výrobku uvedená na webové stránce https://explore.omsystem.com zahrnuje daň z přidané hodnoty, avšak nezahrnuje náklady na dopravu, bankovní poplatky a poplatky za platby kreditní kartou (není-li uvedeno jinak).

Cena uvedená na potvrzení objednávky je konečná a zahrnuje veškeré daně (včetně daně z přidané hodnoty). Tato cena zahrnuje cenu výrobku plus případné náklady na dopravu, expedici, bankovní poplatky, případně poplatky za platbu kreditní kartou.

§ 5 Dodání
Místem dodání je výhradně území České republiky.

Dodací lhůta činí 14 dní, není-li u příslušného zboží na našem e-shopu uvedena žádná či jiná dodací lhůta. Námi uvedená dodací lhůta se počítá od okamžiku uzavření smlouvy za předpokladu, že byla kupní cena uhrazena předem (kromě případů nákupu na účet).

Není-li v okamžiku zadání objednávky zboží vybrané zákazníkem k dispozici, společnost OM Digital Solutions o této skutečnosti zákazníka v potvrzení objednávky neprodleně informuje. Je-li výrobek nedostupný trvale, nebudeme prohlášení o přijetí vystavovat. V takovém případě k uzavření smlouvy nedojde.

Bude-li výrobek vybraný zákazníkem nedostupný pouze dočasně, budeme o této skutečnosti zákazníka v potvrzení objednávky rovněž neprodleně informovat.

§ 6 Platební podmínky
Veškeré platby se stávají splatnými okamžikem uzavření smlouvy. Společnost OM Digital Solutions si vyhrazuje právo postoupit třetím osobám jakoukoli svou pohledávku za zákazníkem, a to včetně veškerých souvisejících práv. V zásadě nabízíme níže popsané platební metody, avšak vyhrazujeme si právo v závislosti na Vaší bonitě Vám u dané objednávky nabídnout pouze některou z platebních metod.

1. Platby prostřednictvím PayPal:
Při využití platební metody PayPal platíte přímo prostřednictvím svého účtu PayPal nebo přímým inkasem. Po zadání objednávky budete přesměrováni na PayPal, kde provedete platbu ve výši odpovídající hodnotě objednávky. Jakmile bude náš PayPal účet informován o Vašem schválení platby, bude zboží v příslušné uvedené dodací lhůtě dodáno.

2. Platební metody Adyen:
Při využití platební metody, kterou nabízíme prostřednictvím našeho poskytovatele platebních služeb Adyen, může společnost Adyen shromažďovat platební údaje. Použitím platební metody Adyen nedochází k uzavření smlouvy mezi společnostmi Adyen a zákazníkem. Pohledávky společnosti OM Digital Solutions za objednatelem jsou postoupeny společnosti Adyen a k uhrazení dlužné částky je oprávněn provádět platby přímo ve prospěch společnosti Adyen.

Platba kreditní kartou: Při platbě kreditní kartou (Visa a Mastercard) budete přesměrováni na našeho poskytovatele platebních služeb Adyen. Platbu provedete přímo zadáním údajů na kreditní kartě. Po zadání objednávky a údajů na kreditní kartě bude platba stržena přímo z Vaší kreditní karty.

3. Platby prostřednictvím společnosti Klarna:
Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), se sídlem Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme navíc následující možnosti platby.

Nákup na účet: Možnost nákupu na účet společnosti Klarna je dostupná pouze spotřebitelům, přičemž platba musí být provedena ve prospěch společnosti Klarna. Při nákupu na účet prostřednictvím společnosti Klarna nejdříve obdržíte zboží a poté ve lhůtě 14 dnů provedete platbu. Podrobnější informace o nákupu na účtu Klarna jsou Vám k dispozici během zadávání objednávky. Tato platební metoda je vyhrazena jen spotřebitelům s potvrzenou bonitou.

Nákup na splátky: Nákup na splátky Klarna je dostupný pouze spotřebitelům, přičemž platby musí být provedeny ve prospěch společnosti Klarna. Při využití služeb financování prostřednictvím společnosti Klarna můžete za své nákupy platit flexibilně v měsíčních splátkách minimálně 1/24 celkové částky nebo za podmínek jinak stanovených při zadávání objednávky. Tato platební metoda je vyhrazena jen spotřebitelům s potvrzenou bonitou.

Sofort: Po zadání objednávky budete přesměrováni na webové stránky online poskytovatele, společnosti Klarna. Pro platbu fakturované částky metodou Sofort musíte mít online bankovní účet s aktivovaným PIN/TAN přístupem pro účast ve službě Sofort, odpovídajícím způsobem se identifikovat a potvrdit nám pokyn k platbě. Poté bude platba okamžitě provedena a příslušná částka bude odepsána z Vašeho účtu.

§ 7 Započtení, zadržovací právo
Zákazník má právo na započtení v souladu s právními předpisy.

Zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo pouze v souladu s právními předpisy.

§ 8 Přechod vlastnictví
Zboží zůstává ve vlastnictví společnosti OM Digital Solutions do okamžiku úplného uhrazení příslušné částky.

§ 9 Záruka
Na veškeré výrobky zakoupené v online obchodě společnosti OM Digital Solutions se vztahuje zákonná záruka.

Jakákoliv dodatečná komerční záruka bude představovat doplnění zákonné (zdarma poskytované) záruky spotřebitele v případě vad. Podrobné informace o rozsahu takových komerčních záruk jsou uvedeny v příslušných záručních podmínkách, které jsou přiloženy k výrobkům nebo které jsou dostupné na našich webových stránkách a které jsou zákazníkovi k dispozici prostřednictvím e-mailu nebo v tištěné podobě nejpozději při dodání výrobku.

§ 10 Odpovědnost
Bez ohledu na právní důvod odpovídá společnost OM Digital Solutions v souladu s právními předpisy zákazníkůi za újmu vzniklou v důsledku úmyslného nebo nedbalostního zavinění.

V případě prostého zavinění odpovídá společnost OM Digital Solutions v rozsahu povoleném právními předpisy za náhradu škody v důsledku podstatného porušení smluvního závazku (závazku, který v první řadě umožňuje řádné plnění smlouvy a na jehož splnění se zákazník může obvykle spoléhat); v tomto případě je však odpovědnost OM Digital Solutions ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou v postavení spotřebitele, omezena výší předvídatelné, běžně vznikající újmy.

Do té míry, do jaké je odpovědnost společnosti OM Digital Solutions vyloučena nebo omezena v rozsahu povoleném právními předpisy, se toto omezení odpovědnosti uplatní i na osobní odpovědnost zaměstnanců, oprávněných zástupců a zmocněnců společnosti OM Digital Solutions.

Výše uvedené vyloučení a omezení odpovědnosti se neuplatní, pokud společnost OM Digital Solutions podvodně zatajila vadu nebo přijala výslovnou záruku za jakost zboží. Totéž platí pro škodu vzniklou v důsledku ohrožení života, tělesné újmy a ublížení na zdraví a také pro odpovědnost podle právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

§ 11 Informace týkající se baterií a elektronických zařízení
Informace o zpětném odběru a likvidaci baterií a elektronických zařízení lze nalézt na našich webových stránkách na adrese https://explore.omsystem.com.

§ 12 Rozhodné právo a řešení sporů
Rozhodným právem je právní řád České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Pokud zákazník zadal objednávku jako spotřebitel a má v době jejího zadání obvyklé bydliště v jiné zemi, není použití kogentních ustanovení této země volbou práva dle první věty nijak dotčeno a tato ustanovení zůstávají v platnosti.

Není-li zákazník spotřebitelem, je soudní příslušnost dána dle sídla OM Digital Solutions (Praha).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <a href="https://shop.olympus.eu/content/control/=" "="" ec.europa.eu="" consumers="" odr="">https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). pro více informací se můžete obrátit přímo na naše reklamační oddělení na e-mailové adrese (camera.support@om-digitalsolutions.com).

Chcete-li v objednávce pokračovat, musíte projevit souhlas s těmito VOP.