OM SYSTEM 'OM‑5 PREORDER' Actievoorwaarden

 

1. Informatie en instructies over hoe deel te nemen aan deze promotie en de bonus te claimen maken deel uit van deze ALGEMENE VOORWAARDEN. Door deel te nemen aan deze promotie en een bonus te claimen, aanvaardt de consument deze ALGEMENE VOORWAARDEN en gaat hij ermee akkoord er contractueel aan gebonden te zijn. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met een andere anders aanbieding, tenzij anders aangegeven.

2. De Organisator is OM Digital Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580, Suite 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australië (de "Organisator").

3. Claims zijn open uitsluitend voor inwoners van Australië en NIEUW Zeeland. Werknemers (en hun naaste familie) van de Organisator; Dealers, Retailers en hun gerelateerde entiteiten komen niet in aanmerking voor deelname en/of claimen. Onder directe familie wordt verstaan: echtgeno(o)t(e), ex-echtgeno(o)t(e), feitelijke echtgeno(o)t(e), kind of stiefkind (natuurlijk of door adoptie), ouder, stiefouder, grootouder, stiefgrootouder, oom, tante, nicht, neef, broer, zus, stiefbroer, stiefzus of volle neef. Gerelateerde entiteiten heeft de betekenis die aan die term wordt gegeven door de Corporations Act 2001 (Cth).

4. Inschrijvingen zijn beperkt tot twee (2) per persoon en/of huishouden.

5. Onder de Actieperiode wordt verstaan van 17:00 uur AEDT op 26 oktober 2022 tot 23:59 uur op 13 november 2022. De Organisator accepteert claims voor bonusitems die door de Organisator zijn ontvangen op of vóór 18 december 2022, op voorwaarde dat de betreffende Promotionele producten zijn gekocht tijdens de Actieperiode. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotieperiode of de deadline voor het indienen van claims voor bonusartikelen naar eigen goeddunken te verlengen.  

6. Om in aanmerking te komen voor de toepasselijke bonus, moeten consumenten tijdens de Promotieperiode maximaal twee (2) van de volgende producten vooraf bestellen bij een erkende Australische of NIEUW -Zeelandse winkelier met een geregistreerd bedrijf (een bedrijf met een geldig Australisch of NIEUW -Zeelands geregistreerd bedrijfsnummer): 

 

Model
OM SYSTEM OM‑5 (Body Only of Kit)
 

7. Bonus is (1) Anker PowerCore+ 26800 (model code: A1374H11. Het bonusitem is niet overdraagbaar, inwisselbaar of inwisselbaar voor geld.

8. Een geautoriseerde Australische of NIEUW Zealand retailer wordt geacht een organisatie te zijn die aan de volgende criteria voldoet: a. de organisatie heeft een geldig Australisch of NIEUW Zealand Registered business number b. de organisatie heeft een bedrijfsvoering die aan een van de volgende voorwaarden voldoet:I. Directe activiteiten met OM Digital Solutions Australië of II. Activiteiten met een van de erkende distributeurs van OM Digital Solutions Australië. In Australië; Multimedia Technology (MMT) www.mmt.com.au. In NIEUW Zeeland; Dove Electronics www.dove.co.nz. c. het verzendpunt van de organisatie is uitsluitend een Australische of NIEUW Zeelandse Adres .Voor verificatie van de autorisatie van een organisatie kunt u contact opnemen met contact OM Digital Solutions Australië op 1300 659 678, via e‑mail AU-PROMOTIES@om-digitalsolutions.com of bezoek https://shop.olympus.com.au/store-locator.

9. Om aanspraak te kunnen maken op de actie 'OM‑5 PREORDER' via inwisseling, moet de consument het officiële online deelnameformulier invullen dat beschikbaar is op https://shop.olympus.com.au/PROMOTIES door: a. de gevraagde gegevens in te sturen, inclusief volledige naam, Telefoon nummer, E‑mail Adres en levering Adres; b. het unieke serienummer en de aankoopbon van de voorbestelling of de orderbevestiging voor het relevante gekochte product in te sturen; c. een leesbare, gescande kopie van de aankoopbon voor het betreffende promotionele product te uploaden of een leesbare kopie van de aankoopbon te sturen naar "OM‑5 PREORDER Promotion", OM Digital Solutions, Suite 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Australië. 

10. Bestandstypen die worden geaccepteerd voor de gescande kopie van de aankoopbon zijn jpg, jpeg, gif, png of pdf met een maximale grootte van 4 MB.

11. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de geldigheid van claims te verifiëren (inclusief contact opnemen met de plaats van aankoop) en aanvragers te diskwalificeren (inclusief identiteit, leeftijd en woonplaats van de aanvragers) en elke aanvragers te diskwalificeren die een claim indient die niet in overeenstemming is met deze ALGEMENE VOORWAARDEN of die het claimproces verstoort. Als de Organisator op enig moment verzuimt zijn rechten af te dwingen, betekent dit niet dat hij afstand doet van deze rechten. 

12. Onvolledige, onleesbare, onleesbare of frauduleuze claims worden als ongeldig beschouwd. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor te late, verloren, onvolledige, onleesbare, onjuist ingediende, vertraagde, onleesbare, beschadigde of verkeerd verstuurde claims.

13. Claimanten moeten een kopie van hun originele aankoopbewijs bewaren voor Alle promotionele producten die de 'OM‑5 PREORDER' promotieclaim rechtvaardigen, als bewijs van aankoop. Het niet kunnen tonen van het aankoopbewijs voor Alle claims wanneer daarom wordt gevraagd, kan, naar het absolute oordeel van de Organisator, leiden tot ongeldigverklaring van Alle van de 'OM‑5 PREORDER' promotieclaims van een claimant en verbeuring van elk recht op een 'OM‑5 PREORDER' promotieclaim. Aankoopbon(nen) moeten duidelijk het in Australië of NIEUW Zeeland geregistreerde bedrijf vermelden en dat de aankoop is gedaan tijdens de Actieperiode en voorafgaand aan de 'OM‑5 PREORDER' claim. 

14. Geclaimde beloningen worden verzonden binnen 4 weken voor Australische klanten en 4 weken voor NIEUW -Zeelandse klanten vanaf de datum waarop de Organisator de betreffende claim heeft gevalideerd. De beloningen worden afgeleverd bij de voorkeursbezorging Adres die de Deelnemer op het online deelnameformulier heeft opgegeven. Postbussen kunnen niet worden gebruikt als afleveradres Adres.

15. Als er een geschil is over de identiteit van een eiser, behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de identiteit van de eiser vast te stellen. Identificatie die geschikt wordt geacht voor vaststelling is uitsluitend ter beoordeling van de Organisator.

16. De beslissing van de Organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd. 

17. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of deze ALGEMENE VOORWAARDEN in elke fase of op elk moment in te trekken, te annuleren of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de deelnemer, maar zal altijd proberen om de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

18. Niets in deze ALGEMENE VOORWAARDEN beperkt, sluit uit of wijzigt de wettelijke consument garanties onder de Competition and consument Act 2010 (Cth), of enige anders geïmpliceerde garanties onder enige wetgeving in Australië & NIEUW Zeeland. Met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, sluit de Organisator (inclusief zijn functionarissen, Werknemers en agenten) Alle aansprakelijkheid uit (inclusief nalatigheid), voor enig persoonlijk letsel; of enig verlies of schade (inclusief verlies van kansen); of dit nu direct, indirect, speciaal of gevolgschade is, die op enige wijze voortvloeit uit de Actie, inclusief, maar niet beperkt tot, indien voortvloeiend uit het volgende: (a) technische problemen of apparatuurstoringen (al dan niet onder controle van de Organisator); (b) diefstal, onbevoegde toegang of storing door derden; (c) claims of aanbiedingen die te laat zijn ingediend, verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, beschadigd of verkeerd zijn verstuurd (al dan niet na ontvangst door de Organisator) als gevolg van reden buiten de redelijke controle van de Organisator; (d) een variatie in de waarde van de aanbieding ten opzichte van de waarde vermeld in deze ALGEMENE VOORWAARDEN; of (e) deelname aan deze Actie of enig gebruik van een Geschenk.

19. De Organisator verzamelt persoonlijke informatie om de Actie uit te voeren en kan voor dit doel dergelijke informatie bekendmaken aan derden, waaronder, maar niet beperkt tot, leveranciers van aanbiedingen en, indien vereist, aan de regelgevende instanties van Australië & NIEUW Zeeland. Claim is afhankelijk van het verstrekken van deze informatie. Als de eiser het betreffende vakje op het claimformulier aankruist, mag de Organisator de informatie voor onbepaalde tijd gebruiken, tenzij anders geadviseerd, voor promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden, inclusief het versturen van elektronische berichten of het bellen van de deelnemer. Deelnemers moeten elk verzoek om toegang tot, bijwerking of correctie van informatie richten aan de Organisator. Alle claims worden eigendom van de Organisator.

20. De overeenkomst die van kracht wordt onder deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt beheerst door en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetten in NIEUW South Wales, en de eiser en de Organisator onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van die staat met betrekking tot Alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze ALGEMENE VOORWAARDEN, en de uitvoering of het onderwerp van de Actie.