SUMMER CASHBACK - SAVE UP TO 5000 kr

Generelle kjøpsbetingelser for OM Digital Solutions nettbutikk

§ 1 Omfang
For forretningssamarbeidet mellom OM Digital Solutions GmbH – Norway Branch, 28 Nydalsveien, Oslo 0484, et Norskregistrert Utenlandsk Foretak i Foretaksregisteret med nummer 925 941 263 , VAT-nummer 925 941 263 (heretter kalt “OM Digital Solutions”, “vi”, “oss”) og kunden, vil følgende generelle kjøpsbetingelser gjelde i henhold til den versjonen som gjaldt på bestillingstidspunktet. OM Digital Solutions godtar ikke avvik i betingelsene til kunden dersom ikke OM Digital Solutions har godkjent en søknad om dette skriftlig.

Kontakt: camera.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Kontraktsinngåelse
Bestillinger kan kun sendes inn på OM Digital Solutions´ hjemmeside på https://explore.omsystem.com. Før bestillingen sendes, kan kunden se og endre data når som helst. Kunden gir et bindende tilbud om å inngå en avtale når han/hun klikker på «kjøp nå». Bestillingen kan imidlertid kun sendes inn og overføres dersom bestilleren krysser av i avkrysningsboksen for å godta disse forretningsbetingelsene slik at forespørselen dermed aksepteres. Kunden har mulighet til å gjennomgå kontraktsbestemmelsene, inkludert disse generelle betingelsene, før kjøpsprosessen er gjennomført og lagre dem i en reproduserbar form. Dersom kunden sender inn en bestilling, sender vi en e-post tilbake som bekrefter at vi har mottatt bestillingen (ordrebekreftelse). Ordrebekreftelsen er ikke en aksept av tilbudet, men en informasjon til kunden om at vi har mottatt bestillingen. Kjøpsavtalen er først inngått når OM Digital Solutions har sendt en akseptbekreftelse, som sendes i en separat e-post (ordrebekreftelse), senest ved utsendelse av varene. I den samme e-posten eller i en separat e-post, og senest ved leveranse av varene, vil kjøpsavtalen (bestående av bestillingen, disse generelle betingelsene og ordrebekreftelsen) sendes av oss til kunden på en varig informasjonsbærer (e-post eller papirutskrift) (avtalebekreftelse). Når enten PayPal eller kredittkort brukes, erklærer OM Digital Solutions aksept av kundens tilbud i det øyeblikket knappen klikkes som fullfører bestillingsprosessen. Kjøpsavtalen vil ikke bli lagret av oss for uthenting av kunden etter fullføring av kjøpsprosessen. Kontraktspartneren er OM Digital Solutions. OM Digital Solutions tilbyr ikke salg av produkter til mindreårige. Selv våre produkter for barn kan kun kjøpes av voksne. Dersom det umiddelbart etter inngåelse av denne kontrakten blir kjent at bestillingen overstiger normale husholdningsmengder, forbeholder OM Digital Solutions seg retten til å trekke seg fra kontrakten helt eller delvis innen to uker. Kjøpsavtalen er inngått på norsk.

§ 3 Angrerett
Forbrukere har rett til å gå fra avalen om et kjøp under følgende betingelser. En forbruker er en person det er avtalt en juridisk transaksjon med, hovedsakelig med et formål som ikke kan tildeles forbrukerens kommersielle eller selvstendig næringsdrivende forretningsaktivitet:

FORKLARING OM ANGRERETT FOR FORBRUKERE
Rett til å gå fra avtalen
Du har en lovbestemt rett til å gå fra avtalen med oss innen 14 dager uten fastsatt grunn. Fristen for å angre er 14 dager etter den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg mottok produktet.

For å utøve din angrerett trenger du bare å varsle oss om at du har bestemt deg for å angre. Du kan bruke angreskjemaet eller sende angremeldingen som post til OM Digital Solutions GmbH – Norway Branch, 28 Nydalsveien, Oslo 0484. Du kan også sende oss en e-post på camera.support@om-digitalsolutions.com eller kontakte oss via telefon på +351 239 910 250.

For å være innenfor angrefristen, er det tilstrekkelig at du sender angreerklæringen før utløpet av angrefristen.

Virkninger av angrerett
Hvis du går fra avtalen, vil vi tilbakebetale beløpet du betalte for produktene, inkludert eventuelle leveringskostnader du har betalt (med unntak av tilleggskostnader som er påført som følge av ditt leveringsvalg og som fraviker den leveringsmåten vi tilbyr som standard), uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager fra vi mottar din beslutning om å gå fra kontrakten. Vi vil bruke samme måte for tilbakebetalingen som du brukte da du betalte, med mindre du eksplisitt har akseptert noe annet. I et hvert tilfelle vil du ikke bli påført noen avgifter som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere produktet til oss omgående og ikke senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du ønsker å gå fra kontrakten.

Du må dekke den direkte kostnaden av å returnere produktet.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi på varene grunnet håndteringen utover hva som er nødvendig av hensyn til produktets art, egenskaper og funksjon.

Retten til avbestilling gjelder imidlertid ikke for:

Forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller av hygieniske årsaker hvis forseglingen har blitt brutt etter levering,
Forseglede lyd- eller videoopptak eller forseglet computerprogramvare når denne forseglingen har blitt brutt etter at produktene er levert.
SLUTT PÅ FORKLARING OM AVBESTILLING

Eksempel på avbestillingsskjema
(Dersom du ønsker å gå fra avtalen, vennligst fyll ut dette skjema og send tilbake).

Til: OM Digital Solutions GmbH – Norway Branch, e-post: camera.support@om-digitalsolutions.com
Jeg/Vi* gir herved varsel om at jeg/vi ønsker å gå fra kjøpskontrakten jeg/vi har for følgende varer (*)/bestillingen av følgende tjenester (*)
Bestilt på (*)/mottatt (*) [dato]
Navn på forbrukeren(e)
Adresse til forbrukeren(e)
Signatur til forbrukeren(e) (kun dersom skjema utfylles på papir)
Dato
(*) Fjern det som ikke er relevant.

§ 4 Priser
Prisen på et produkt som vises på hjemmesiden, er inkludert merverdiavgift men eksklusive fraktomkostninger, bank- eller kredittkortgebyrer (dersom ikke annet er angitt).

Prisen som er angitt på ordrebekreftelsen, er den endelige prisen som skal betales inkludert alle avgifter (også merverdiavgift). Prisen inkluderer prisen på produktet samt eventuelle frakt- og leveringskostnader, bankgebyrer eller gebyrer som oppstår når det betales med kredittkort.

§ 5 Levering
Levering foretas utelukkende innen Norge.

Dersom ikke annet er oppgitt for det enkelte produkt i vår nettbutikk, er leveringstiden 14 dager. Leveringstid oppgitt av oss er beregnet fra tiden kjøpskontrakten ble inngått, forutsatt at kjøpesummen har blitt betalt i forkant (med unntak av tilfeller hvor kjøpet er gjort via kundekonto).

Dersom kundens produktvalg ikke er tilgjengelig på ordretidspunktet, skal OM Digital Solutions øyeblikkelig informere om dette i ordrebekreftelsen. Dersom produktet er permanent utilgjengelig, vil vi ikke utstede en akseptbekreftelse. I et slikt tilfelle, er avtalen ikke inngått.

Dersom kundens produktvalg er midlertidig utilgjengelig, skal vi øyeblikkelig informere kunden om dette i ordrebekreftelsen.

§ 6 Betalingsbetingelser
Samtlige betalinger forfaller ved avtaleinngåelse. OM Digital Solutions forbeholder seg retten til å kunne overdra fordringen og de medfølgende rettighetene til tredjepart. Vi tilbyr i utgangspunktet de betalingsmulighetene som beskrives nedenfor, men forbeholder oss retten til bare å tilby bestemte betalingsmetoder for bestillingen, alt etter resultatet av kredittvurderingen.

1. Betaling via PayPal:
Når du bruker PayPal som en betalingsmetode, betaler du direkte gjennom din PayPal-konto eller gjennom direkte debit. Etter at du har sendt bestillingen, vil du bli videresendt til PayPal hvor du løser inn betaling tilsvarende ordrebeløpet. Så snart vår PayPal-konto har blitt informert om din betalingsautorisasjon, vil levering skje i samsvar med den angitte leveringstiden.

2. Betaling via Adyen:
Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys av vår betalingstjeneste Adyen, kan betalingsinformasjonen innhentes av Adyen. Ved transaksjoner via Adyen blir det ikke gjort noen avtale mellom Adyen og kunden. Fordringer fra OM Digital Solutions overfor kunden blir overdratt til Adyen, og kunden kan foreta betaling med øyeblikkelig virkning ved å betale til Adyen.

Betaling med kredittkort: Betaler du med kredittkort (Visa eller Mastercard), blir du ledet videre til betalingstjenesten Adyen. Du betaler direkte ved å oppgi kredittkortinformasjon. Etter at du har sendt bestillingen og avgitt kredittkortdetaljene, blir kredittkortet belastet direkte.

3. Betaling med Klarna:
I samarbeid med Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, tilbyr vi ytterligere betalingsløsninger.

Fakturakjøp: Klarna kjøp på faktura er bare tilgjengelig for forbrukere og betalingen skjer til Klarna. Med kjøp på faktura får du først varen og har en betalingsfrist på 14 dager. Du får nærmere informasjon om Klarna fakturakjøp i løpet av bestillingsprosessen. Kjøpet forutsetter en positiv kredittvurdering.

Avbetalingskjøp: Kjøp på avbetaling er bare tilgjengelig for forbrukere og betalingen skjer til Klarna. Med Klarna kontofaktura kan du betale kjøpet på en fleksibel måte med månedlige avbetalinger på minimum 1/24 av totalsummen eller med de betingelser som for øvrig angis i betalingsprosessen. Å benytte seg av denne betalingsmåten forutsetter en positiv kredittvurdering.

Sofort: Etter at du har sendt bestillingen, vil du bli videresendt til hjemmesiden av betalingstilbyder Klarna. For å kunne betale fakturabeløpet via Sofort, kreves det at du har en nettbankløsning med PIN/TAN inntasting som er aktivert for bruk av Sofort, og at du identifiserer deg selv og bekrefter betalingen til oss. Betalingstransaksjonen skjer umiddelbart etterpå og din konto blir belastet.

§ 7 Motregning, tilbakeholdelse
Kunden har kun rett til å motregne dersom motkravet er fastsatt ved dom eller er uomtvistet av OM Digital Solutions. Kunden skal også ha rett til å foreta motregning mot OM Digital Solutions’ krav dersom den inngir reklamasjonsvarsel eller i den grad motkravet er basert på samme kontraktsfestede forhold.

Kunden kan utøve rett til tilbakeholdelse kun i den grad motkravet er basert på samme kontraktsfestede forhold.

§ 8 Tilbakeholdelse av eiendomsrett
Varene forblir OM Digital Solutions’ eiendom til de er fullt ut betalt.

§ 9 Garanti
Lovfestede reklamasjonskrav gjelder for alle varer som er kjøpt i OM Digital Solutions’ nettbutikk.

Ytterligere kommersielle garantier vil gjelde i tillegg til forbrukerens (vederlagsfrie) lovfestede reklamasjonskrav ved tilfeller av mangel. Omfanget av de kommersielle garantiene følger av de enkelte garantivilkår, som følger med produktet eller som er tilgjengelig på våre hjemmesider, og som er gjort tilgjengelig for kjøperen via e-post eller senest som utskrift ved levering.

§ 10 Ansvar
OM Digital Solutions er ansvarlig overfor kjøper – uavhengig av ansvarsgrunnlag – i tilfeller av forsett og grov uaktsomhet uten begrensning i samsvar med lovfestet rett.

I tilfeller av simpel uaktsomhet, vil OM Digital Solutions kun være ansvarlig for brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse (forpliktelsen som i første omgang gjør den fullstendige oppfyllelsen av avtalen mulig og i samsvar med det kjøperen vanligvis kan forvente seg). I slike tilfeller skal ansvaret begrenses til påregnelige, og typiske skader som kan forventes.

I den grad ansvaret til OM Digital Solutions er utelukket eller begrenset, skal samme ansvarsbegrensning gjelde for det personlige ansvaret for selskapets ansatte, juridiske representanter og andre stedfortredere.

De ovennevnte ansvarsfraskrivelser og begrensninger skal ikke gjelde dersom OM Digital Solutions på uredelig måte har skjult en mangel eller har angitt en eksplisitt garanti for kvaliteten til produktet. Det samme gjelder erstatning som følge av skade på liv, kropp og helse, i tillegg til ansvar etter Produktansvarsloven.

§ 11 Informasjon om batterier og elektroniske produkter
Informasjon om retur og kast av batterier og andre elektroniske produkter er tilgjengelig på våre hjemmesider https://explore.omsystem.com.

§ 12 Gjeldende lov og løsning av tvister
Norsk lov gjelder, og utelukker FNs kjøpslov (CISG). Dersom kunden har utført bestilling som en forbruker og denne har sin bopel i et annet land på bestillingstidspunktet, vil dette lands lovregler gjelde og er upåvirket av lovvalget i første setning.

Oslo, Norge, er avtalt som jurisdiksjon dersom kunden ikke er forbruker.

I henhold til EU-forordning nr. 524/2013 har EU-kommisjonen opprettet en plattform for løsning av tvister utenfor rettssalen, og denne er tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en meglingsprosess foran en forbrukermeglingsmyndighet (Forbrukertilsynet).

Du kan kontakte vår klageavdeling direkte på e-post (camera.support@om-digitalsolutions.com) for mer informasjon.

For å fortsette bestillingen må du godta disse generelle kjøpsbetingelsene.