LATO CASHBACK - OSZCZĘDZAJ DO 2200 zł

Utylizacja sprzętu elektronicznego

Informacja o utylizacji akumulatorków/baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorków nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz gromadzić i utylizować selektywnie.
 • W przypadku zwrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii/akumulatorka można skorzystać z punktów uruchomionych przez gminne władze zajmujące się utylizacją odpadów w celu zwrotu lub zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub starych baterii i akumulatorków, aby zapewnić ich prawidłową utylizację. Ponadto sprzęt elektryczny i elektroniczny i/lub baterie/akumulatorki po użyciu można bezpłatnie zwrócić do punktu sprzedaży. Sprawdź w urzędzie miasta, u nas [email: eshop.support@om-digitalsolutions.com] lub u sprzedawcy, gdzie znajdują się najbliższe punkty i gdzie można uzyskać dalsze informacje na temat recyklingu, zwrotu i systemów/punktów zbiórki.
 • Należy pamiętać, że jako użytkownik końcowy możesz być prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii/akumulatorków.
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny i/lub baterie/akumulatorki mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Szczególna ostrożność jest niezbędna przy obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi i/lub bateriami/akumulatorkami zawierającymi lit ze względu na szczególne zagrożenia. Selektywna zbiórka i recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub zużytych baterii i akumulatorków ma na celu uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.
 • Prosimy w miarę możliwości o unikanie generowania odpadów w postaci zwykłych baterii, np. poprzez preferowanie baterii o dłuższej żywotności lub akumulatorków. Prosimy o unikanie zaśmiecania przestrzeni publicznej poprzez niedbałe porzucanie baterii/akumulatorków lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających baterie/akumulatorki. Należy rozważyć sposoby ponownego wykorzystania akumulatorka zamiast jego wyrzucania, na przykład poprzez jego regenerację lub naprawę.
 • Symbol przekreślonego kosza na kółkach umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i/lub, bateriach/akumulatorkach i/lub ich opakowaniach wskazuje na obowiązek ich selektywnej utylizacji.

 •  Wszelkie oznaczenia na baterii/akumulatorku mają następujące znaczenie:
  • Pb = Bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu w masie.
  • Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002% kadmu w masie
  • Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci w masie