Europejska Gwarancja Serwisowa

Dziękujemy za zakup produktu OM SYSTEM | Olympus.

Pobierz Europejską Gwarancję Serwisową w wybranym języku:

Europejska Gwarancja Serwisowa

Dziękujemy za zakup produktu OM SYSTEM | Olympus.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy, mimo że był prawidłowo użytkowany (zgodnie z pisemną instrukcją obsługi dostarczoną wraz z nim), w obowiązującym krajowym okresie gwarancyjnym i został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora Olympus/OM Digital Solutions GmbH w obszarze działalności OM Digital Solutions GmbH, jak określono na stronie internetowej: https://www.om-digitalsolutions.com, zostanie on naprawiony lub, na koszt OM Digital Solutions GmbH Opcja , wymieniony bezpłatnie.

Aby umożliwić firmie OM Digital Solutions GmbH świadczenie żądanych usług gwarancyjnych w sposób w pełni satysfakcjonujący i tak szybko, jak to możliwe, należy zapoznać się z poniższymi informacjami i instrukcjami:

1. Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie https://my.omsystem.com/ w celu rejestracji i śledzenia (usługa ta nie jest dostępna we wszystkich krajach) lub zanieść produkt, odpowiednią oryginalną fakturę lub paragon zakupu oraz wypełnioną Kartę Gwarancyjną na stronę Sprzedawca , gdzie produkt został zakupiony lub do dowolnego innego punktu serwisowego Olympus/OM Digital Solutions GmbH w obszarze działalności OM Digital Solutions GmbH, jak określono na stronie internetowej: https://www.om-digitalsolutions.com, przed końcem obowiązującego krajowego okresu gwarancyjnego.

2. Należy upewnić się, że karta gwarancyjna została prawidłowo wypełniona przez Olympus/OM Digital Solutions GmbH lub autoryzowany serwis Sprzedawca lub centrum serwisowe. W związku z tym należy upewnić się, że imię i nazwisko użytkownika, nazwa Sprzedawca, numer seryjny oraz rok, miesiąc i data zakupu zostały wypełnione lub że oryginalna faktura lub paragon Sprzedaż (wskazujący nazwę Sprzedawca, datę zakupu i typ produktu) zostały dołączone do Karty Gwarancyjnej.

3. Ponieważ niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie ponownie wydana, należy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

4. Należy pamiętać, że OM Digital Solutions GmbH nie przejmuje żadnego ryzyka ani nie ponosi żadnych kosztów związanych z transportem produktu do Sprzedawca lub autoryzowanego serwisu OM Digital Solutions GmbH.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących elementów i użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty Naprawa , nawet w przypadku wad powstałych w okresie gwarancyjnym, o którym mowa powyżej.

  1. Wszelkie usterki powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem (takie jak wykonanie czynności, która nie została wymieniona w instrukcji obsługi itp.)
  2. Wszelkie wady powstałe w wyniku Naprawa, modyfikacji, czyszczenia itp. wykonanych przez osoby inne niż OM Digital Solutions GmbH lub autoryzowany serwis OM Digital Solutions GmbH.
  3. Wszelkie wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, upadku, wstrząsu itp. po zakupie produktu.
  4. Wszelkie wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska i nieregularnych źródeł napięcia.
  5. Wszelkie wady powstałe w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego przechowywania (takiego jak przechowywanie produktu w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności, w pobliżu środków odstraszających owady, takich jak naftalina lub szkodliwe leki itp.
  6. Wszelkie usterki wynikające z wyczerpania baterii itp.
  7. Wszelkie wady powstałe w wyniku przedostania się piasku, błota, wody itp. do wnętrza obudowy produktu.

6. Wyłączna odpowiedzialność OM Digital Solutions GmbH w ramach niniejszej gwarancji ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu.

Jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu gwarancji za pośrednie lub wtórne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez klienta z powodu wady produktu, a w szczególności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez obiektywy, filmy, inny sprzęt lub akcesoria używane z produktem lub za jakiekolwiek straty wynikające z opóźnienia w Naprawa lub utraty danych, jest wykluczona. Nie ma to wpływu na obowiązujące przepisy prawa.