SUMMER CASHBACK - SAVE UP TO 2200 zł

Terms & Conditions

Ogólne warunki handlowe działalności sklepu internetowego firmy OM Digital Solutions

§ 1 Zakres

Poniższe ogólne warunki („Ogólne warunki”) w wersji obowiązującej w chwili składania zamówienia będą mieć zastosowanie do stosunków handlowych pomiędzy: OM Digital Solutions GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 871021 (dalej jako „OM Digital Solutions”) a Kupującym.

Akceptacja odmiennych warunków Kupującego może nastąpić jedynie w drodze pisemnej zgody wydanej przez OM Digital Solutions.

Kontakt: camera.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Zawarcie umowy

Zamówienia mogą być składane wyłącznie w trybie online na stronie internetowej sklepu OM Digital Solutions: https://explore.omsystem.com

Przed złożeniem zamówienia Kupujący w dowolnym momencie może sprawdzać i modyfikować swoje dane. Kupujący, klikając na przycisk „kup teraz”, składa wiążącą ofertę zawarcia umowy.

Warunkiem przesłania i przekazania zamówienia jest potwierdzenie przez Kupującego akceptacji niniejszych Ogólnych warunków poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

Kupujący ma możliwość wyświetlenia na ekranie postanowień umowy, w tym Ogólnych warunków, przed zakończeniem procesu składania zamówienia i zapisania ich formie możliwej do odtworzenia.

OM Digital Solutions potwierdza otrzymanie zamówienia od Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i wyszczególnieniem jego treści (potwierdzenie zamówienia).

Potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty, lecz ma jedynie na celu poinformowanie Kupującego o jego otrzymaniu przez OM Digital Solutions.

Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie złożenia przez OM Digital Solutions oświadczenia o przyjęciu zamówienia, które zostanie przesłane osobnym e-mailem (potwierdzenie umowy), nie później niż w momencie wysyłki towaru. 

W przypadku korzystania z systemu PayPal lub z karty kredytowej OM Digital Solutions deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

Tekst umowy (składający się z zamówienia, Ogólnych warunków i potwierdzenia umowy) zostanie przesłany Kupującemu na trwałym nośniku danych (e-mail lub wydruk papierowy) w tej samej lub w osobnej wiadomości mailowej, doręczonej nie później niż z chwilą dostawy towaru.

Po zakończeniu procesu zamówienia tekst umowy nie będzie przechowywany przez OM Digital Solutions do wglądu Kupującego.

Stroną umowy jest OM Digital Solutions.

Oferta handlowa OM Digital Solutions nie jest skierowana do osób małoletnich.

Nawet nasze towary przeznaczone dla dzieci mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Aby uniknąć wątpliwości prosimy pamiętać, że nasz sklep internetowy jest przeznaczony dla użytkowników końcowych, czyli konsumentów. Klientów biznesowych informujemy, że nie wystawiamy faktur VAT za zakupy w naszym sklepie internetowym, dlatego nie będą mogli Państwo odzyskać kwoty naliczonego podatku VAT.

Należy pamiętać, że sprzedajemy produkty tylko w ilościach, które odpowiadają typowemu zapotrzebowaniu przeciętnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to zarówno ilości produktów w ramach jednego zamówienia, jak i w ramach kilku zamówień tego samego produktu w sytuacji, gdy pojedyncze zamówienia obejmują ilość typową dla standardowego gospodarstwa domowego.

Jeśli natychmiast po zawarciu umowy okaże się, że zamówienie przekracza typowe zapotrzebowanie gospodarstw domowych, OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w ciągu dwóch tygodni.

Umowa jest zawierana w języku polskim.

§ 3 Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na poniższych warunkach. W świetle Ogólnych warunków, za konsumenta uważa się:

a) osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz

b) osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, weszli w posiadanie zamówienia. W przypadku zamówień wysyłanych w partiach, termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem otrzymania przez Kupującego ostatniej partii tego zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować OM Digital Solutions GmbH, ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, e-mail camera.support@om-digitalsolutions.com, numer telefonu +351 239 910 250 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia przed upływem zakreślonego na to terminu.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy oferowany rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący nie ponosi innych kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od umowy zakupu towaru.

Towar należy odesłać lub przekazać OM Digital Solutions bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

  • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
KONIEC INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go z powrotem).

  • Do: OM Digital Solutions GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, E-Mail: camera.support@om-digitalsolutions.com
  • Niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas umowy sprzedaży następujących towarów(*)/świadczenia następujących usług (*)
  • Zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest przekazywany w formie papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§ 4 Ceny

Cena towaru podana na stronie internetowej zawiera podatek VAT.

Cena nie zawiera kosztów wysyłki, opłat bankowych ani opłat związanych z obsługą kart płatniczych (o ile nie przewidziano inaczej).

Cena podana na potwierdzeniu zamówienia jest ceną ostateczną i zawiera wszelkie podatki (w tym VAT). Cena ta obejmuje cenę towaru plus wszelkie koszty wysyłki i transportu, opłaty bankowe lub opłaty należne w przypadku płatności kartą kredytową.

§ 5 Dostawa

Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Jeśli dla danego towaru w sklepie internetowym nie podano żadnego terminu dostawy, wówczas termin dostawy wynosi 14 dni. Podane terminy dostawy liczone są od momentu zawarcia umowy przy niezwłocznym dokonaniu płatności za towar (z wyjątkiem zakupu z zapłatą po otrzymaniu towaru).

Jeśli wybrany przez Kupującego towar nie jest dostępny w momencie składania zamówienia, OM Digital Solutions niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli towar jest trwale niedostępny, oświadczenie o przyjęciu zamówienia nie zostanie wydane. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta.

Jeżeli towar wybrany przez Kupującego w zamówieniu jest tylko czasowo niedostępny, poinformujemy o tym Kupującego niezwłocznie w potwierdzeniu zamówienia.

§ 6 Warunki płatności

Wszelkich płatności należy dokonać niezwłocznie po zawarciu umowy. OM Digital Solutions zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich roszczeń wobec Kupującego, w tym wszystkich powiązanych praw, na osoby trzecie. Zasadniczo oferujemy opisane poniżej metody płatności, jednak zastrzegamy sobie prawo - w zależności od wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej - do zaoferowania Kupującemu tylko niektórych form płatności za zamówienie.

1. Płatności przez PayPal:

Stosując metodę płatności przez PayPal Kupujący płaci bezpośrednio ze swojego konta PayPal lub poprzez polecenie zapłaty. Po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje przekierowany na stronę internetową operatora PayPal i tam zleca płatność w wysokości wartości zamówienia. Jak tylko nasze konto PayPal zostanie poinformowane o autoryzacji płatności, wysyłka nastąpi zgodnie z podanym terminem dostawy.

2. Metody płatności Adyen:

Przy zastosowaniu metody płatności, którą oferujemy za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatniczych Adyen, dane dotyczące płatności mogą zostać zebrane przez Adyen. Skorzystanie z metody płatności Adyen nie skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Adyen a Kupującym. OM Digital Solutions dokonuje cesji na Adyen swoich roszczeń wobec Kupującego i Kupujący uprawniony jest do dokonywania płatności wobec Adyen ze skutkiem wykonania zobowiązań.

Płatność kartą kredytową: przy zastosowaniu metody płatności kartą kredytową (Visa i Mastercard), Kupujący zostaje przekierowany do naszego dostawcy usług płatniczych Adyen, gdzie dokonuje płatności bezpośrednio poprzez wprowadzenie danych swojej karty kredytowej. Po złożeniu zamówienia i wprowadzeniu danych karty kredytowej następuje bezpośrednie obciążenie karty kredytowej Kupującego.

3. Płatności przez Klarna:

We współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące dodatkowe opcje płatności.

Zakup z zapłatą po otrzymaniu towaru: Zakup z zapłatą po otrzymaniu towaru w Klarna jest dostępny tylko dla konsumentów, a płatność musi być dokonana na rzecz Klarna. Przy dokonaniu zakupu z zapłatą po otrzymaniu towaru w Klarna najpierw następuje dostawa towarów, a następnie trzeba dokonać płatności w terminie 14-dniowym. Więcej informacji na temat zakupu z zapłatą po otrzymaniu towaru w Klarna otrzymać można podczas procesu zamawiania. Skorzystanie z tej metody płatności uzależnione jest od pozytywnego wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej.

Zakup na raty: DZakup ratalny w Klarna jest dostępny tylko dla konsumentów, a płatność musi być dokonana na rzecz Klarna. Dzięki usłudze finansowania Klarna można elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty lub na innych warunkach określonych podczas procesu zamawiania. Skorzystanie z tej metody płatności uzależnione jest od pozytywnego wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej.

Sofort: Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową operatora internetowego Klarna. Aby móc zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem Sofort, należy posiadać konto bankowości internetowej z procedurą PIN/TAN aktywowaną do uczestnictwa w Sofort, odpowiednio się zidentyfikować i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona natychmiast po jej zleceniu, a konto Kupującego zostanie obciążone.

§ 7 Potrącenia, zatrzymanie

W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Kupujący ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne zostało ustalone przez sąd lub jest bezsporne. Jednakże ma on prawo dokonania potrącenia względem wierzytelności OM Digital Solutions również wtedy, gdy zgłasza wady lub roszczenia wzajemne wynikające z tej samej umowy kupna.

§ 8 Zastrzeżenie prawa własności

Towary pozostają własnością firmy OM Digital Solutions do momentu pełnego opłacenia zamówienia.

§ 9 Gwarancja i rękojmia

Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym OM Digital Solutions są objęte wymogiem zgodności z umową.

Każda dodatkowo udzielona gwarancja handlowa stanowi uzupełnienie ustawowych uprawnień konsumenta (bezpłatnych) z tytułu niezgodności towaru z umową. Szczegóły dotyczące zakresu takich gwarancji handlowych są określone w odpowiednich warunkach gwarancyjnych, które dołącza się do towarów lub które są dostępne na naszej stronie internetowej i które są udostępniane Kupującemu pocztą elektroniczną lub w formie wydruku najpóźniej w momencie dostawy.

§ 10 Odpowiedzialność

OM Digital Solutions ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego - niezależnie od podstawy prawnej - w przypadku należytego wykonanie umowy na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w kodeksie cywilnym.

OM Digital Solutions jest odpowiedzialny za zachowanie należytej staranności przy wykonaniu umowy, przy czym należyta staranność OM Digital Solutions oceniana jest przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej przez OM Digital Solutions działalności.

OM Digital Solutions nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, jeżeli wynika to z okoliczności spowodowanych siłą wyższą taką jak np. strajki, niepokoje społeczne lub konflikty zbrojne. Odpowiedzialność OM Digital Solutions jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności oraz powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód powstałych w wyniku rażąco niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez OM Digital Solutions, jego przedstawiciela prawnego lub osobę działającą w jego imieniu, jak również w przypadku utraty życia, zdrowia albo uszkodzenia ciała.

W zakresie, w jakim odpowiedzialność OM Digital Solutions jest wyłączona lub ograniczona, ograniczenie to ma również zastosowanie do osobistej odpowiedzialności pracowników, pełnomocników i agentów OM Digital Solutions.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli OM Digital Solutions w sposób nieuczciwy zataiła wadę lub udzieliła wyraźnej gwarancji jakości towaru. Powyższe dotyczy także szkód wynikających z uszczerbku na zdrowiu, jak również odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

§ 11 Informacje o bateriach i urządzeniach elektronicznych

Informacje na temat zwrotu i utylizacji baterii i urządzeń elektronicznych można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem https://explore.omsystem.com

§ 12 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeżeli Kupujący złożył zamówienie jako konsument i w momencie składania zamówienia ma miejsce zwykłego pobytu w innym kraju, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne tego kraju pozostają w mocy, a wskazanie prawa właściwego w zdaniu pierwszym nie ma na nie wpływu.

Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, wówczas miejscem właściwym do rozstrzygania sporów jest Warszawa. Jeżeli Kupującym jest konsument, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd, określony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Na mocy Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Komisja Europejska stworzyła platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów, do której dostęp można uzyskać pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału i uczestnictwa w procedurze dotyczącej alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich na gruncie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).

Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z naszym biurem ds. reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (camera.support@om-digitalsolutions.com).

Aby kontynuować procedurę składania zamówienia, należy zaakceptować niniejsze Ogólne warunki.