SOMMAR CASHBACK - SPARA UPP TILL 5000 kr

Skrotning av elektronisk utrustning

Information om kassering av batterier och elektrisk och elektronisk utrustning

 • Elektrisk och elektronisk utrustning och/eller batterier får inte slängas med hushållsavfallet utan samlas in och kasseras separat.
 • För återlämning av elektrisk och elektronisk utrustning och/eller batterier kan du använda din kommunala återvinningsanläggning för återlämning eller insamling av elektrisk och elektronisk utrustning och/eller gamla batterier och ackumulatorer för att säkerställa korrekt avfallshantering. Dessutom kan elektrisk och elektronisk utrustning och/eller batterier returneras kostnadsfritt till försäljningsstället efter användning. Kontakta din lokala myndighet, oss [e-post: eshop.support@om-digitalsolutions.com] eller din återförsäljare för närmaste anläggningar och för ytterligare råd om återvinning, retur och insamlingssystem/stationer.
 • Observera att du som slutanvändare kan vara juridiskt skyldig att returnera använda batterier.
 • Elektrisk och elektronisk utrustning och/eller batterier kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön och människors hälsa. Särskild försiktighet krävs vid hantering av elektrisk och elektronisk utrustning och/eller batterier som innehåller litium på grund av de speciella riskerna. Den separata insamlingen och återvinningen av elektrisk och elektronisk utrustning och/eller gamla batterier och ackumulatorer är avsedd att undvika negativa effekter på miljön och människors hälsa.
 • Undvik så långt som möjligt att generera avfall från gamla batterier, t.ex. genom att välja batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner offentliga utrymmen genom att inte vårdslöst lämna batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller batterier. Fundera över sätt att återanvända ett batteri istället för att kassera det, till exempel genom att renovera eller reparera batteriet.
 • Symbolen med den överkorsade soptunnan som finns på elektrisk och elektronisk utrustning och/eller batterier och/eller deras förpackning visar på skyldigheten att kassera dem separat.

 •  Alla indikationer på batteriet har följande betydelse:
  • Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly.
  • Cd = batteri innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
  • Hg = batteri innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver