SOMMAR CASHBACK - SPARA UPP TILL 5000 kr

Europeisk servicegaranti

Tack för att du köpte din OM SYSTEM | Olympus-produkt.

Ladda ner den europeiska servicegarantin på det språk du valt:

Europeisk servicegaranti

Tack för att du köpte din OM SYSTEM | Olympus-produkt.

I det osannolika fallet att din produkt visar sig vara defekt, trots att den har använts korrekt (i enlighet med den skriftliga bruksanvisning som medföljer den), under den tillämpliga nationella garantiperioden och har köpts från en auktoriserad Olympus/OM Digitalt Solutions GmbH-distributör inom OM Digitalt Solutions GmbH:s affärsområde, enligt vad som anges på webbplatsen: https://www.om-digitalsolutions.com, kommer den att repareras eller, på OM Digitalt Solutions GmbH:s Val vägnar, bytas ut utan kostnad.

För att OM Digitalt Solutions GmbH ska kunna ge dig de begärda garantiservicen till din fulla belåtenhet och så snabbt som möjligt, vänligen notera informationen och instruktionerna nedan:

1. För att göra anspråk på denna garanti följer du instruktionerna på https://my.omsystem.com/ för registrering och spårning (denna tjänst är inte tillgänglig i alla länder) eller tar med produkten, motsvarande originalfaktura eller inköpskvitto och det ifyllda garantikortet till återförsäljare där den köptes eller till en övrig Olympus/OM Digitalt Solutions GmbH serviceställe inom OM Digitalt Solutions GmbH:s affärsområde enligt vad som anges på hemsidan: https://www.om-digitalsolutions.com, före utgången av den tillämpliga nationella garantiperioden.

2. Se till att ditt garantikort är korrekt ifyllt av Olympus/OM Digitalt Solutions GmbH eller ett auktoriserat återförsäljare eller servicecenter. Se därför till att ditt namn, namnet på återförsäljare, serienumret samt år, månad och inköpsdatum fylls i eller att originalfakturan eller försäljningkvittot (med uppgift om Återförsäljare's namn, inköpsdatum och produkttyp) bifogas ditt garantikort.

3. Eftersom det här garantikortet inte kommer att utfärdas på nytt ska du förvara det på ett säkert ställe.

4. Observera att OM Digitalt Solutions GmbH inte tar på sig några risker eller står för några kostnader som uppstår vid transport av produkten till återförsäljare eller till en auktoriserad serviceverkstad för OM Digitalt Solutions GmbH.

5. Denna garanti täcker inte följande och du kommer att behöva betala en avgift för service , även för defekter som uppstår inom den garantiperiod som anges ovan.

  1. Eventuella fel som uppstår på grund av felaktig hantering (t.ex. en åtgärd som inte nämns i bruksanvisningen, etc.).
  2. Fel som uppstår på grund av Service, modifiering, rengöring etc. som utförts av någon annan övrig än OM Digitalt Solutions GmbH eller en av OM Digitalt Solutions GmbH auktoriserad serviceverkstad.
  3. Eventuella defekter eller skador som uppstår på grund av transport, fall etc. efter att produkten har köpts.
  4. Fel eller skador som uppstår på grund av brand, jordbävning, översvämning, åsknedslag, övrig naturkatastrofer, miljöförstöring och oregelbundna spänningskällor.
  5. Fel som uppstår på grund av slarvig eller felaktig förvaring (t.ex. att produkten förvaras under höga temperaturer och hög luftfuktighet, i närheten av insektsmedel som naftalen eller skadliga läkemedel etc.), felaktigt underhåll etc.
  6. Eventuella fel som uppstår på grund av uttjänta batterier etc.
  7. Fel som uppstår på grund av att sand, lera, vatten etc. tränger in på insidan av produkthöljet.

6. OM Digitalt Solutions GmbH:s enda ansvar enligt denna garanti är begränsat till att reparera eller ersätta produkten.

Varje ansvar enligt garantin för indirekt förlust eller följdskada av något slag som kunden drabbas av på grund av ett fel i produkten, särskilt förlust eller skada på linser, filmer, övrig utrustning eller tillbehör som används med produkten, eller för förlust till följd av en försening i Service eller förlust av data, är utesluten. Tvingande bestämmelser i lag påverkas inte av detta.