OM Digital Solutions Service Villkor (Sverige)

Avsnitt 1 Tillämpningsområde

För affärsrelationen mellan OM Digitalt Solutions GmbH, Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Tyskland (nedan kallad "OM Digitalt Solutions", "vi", "oss") och den part som lägger en Service beställning gäller följande Service Villkor Tillämpa i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. OM Digitalt Solutions erkänner inte eventuella avvikande villkor från den beställande parten om inte OM Digitalt Solutions uttryckligen samtycker till deras tillämpning skriftligen.

 

Avsnitt 2 Avslutning av avtalet

Service beställningar kan göras online via webbplatsen "MyOMSYSTEM" som finns tillgänglig på https://my.omsystem.com/. I början av Service beställningsprocessen kommer den beställande parten att bli ombedd att tillhandahålla vissa uppgifter om den enhet som ska repareras och att tillhandahålla bevis på inköpsdatum, t.ex. genom en kopia av inköpsfakturan ("Inköpsdokument"). Baserat på denna information kommer den beställande parten att informeras innan ett avtal ingås om Service beställningen omfattas av en OM Digitalt Solutions eller Olympus garanti (nedan kallad "inom garantin") eller är föremål för en serviceavgift (nedan kallad "utanför garantin"). När det gäller reparationer inom garantin gäller de VILLKOR som anges i den europeiska servicegarantin och följande Service villkor endast Tillämpa kompletterande. Varje godkännande av en Service beställning som inom garantin är föremål för en (manual) verifiering av inköpsdokumentet av oss. Om inköpsdokumentet visar att Service beställningen faktiskt inte kvalificerar sig för inom garantin Service, kommer vi att informera beställaren och fråga om en debiterad utanför garantin ska utföras istället.

Innan beställningen skickas till Service kan beställaren när som helst se och ändra uppgifterna. Beställaren utfärdar ett bindande erbjudande om avtal så snart beställaren klickar på knappen "Skicka till Service". Beställningen Service kan dock endast skickas och överföras om beställaren sätter en bock i motsvarande kryssruta för att acceptera dessa Service Villkor och begäran därför accepteras. Om den beställande parten skickar en Service beställning, kommer vi att förse den beställande parten med en bekräftelse på mottagandet av beställningen och lista detaljerna för en sådan beställning (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse innebär inte att erbjudandet accepteras, utan syftar snarare till att informera den beställande parten om att vi har mottagit beställningen. Vi accepterar erbjudandet att ingå ett Service serviceavtal vid den tidpunkt då beställaren debiteras priset antingen helt eller delvis. När beställningen accepteras ingås avtalet och beställaren kommer att få en kopia av avtalet till e‑post Adress som beställaren lade till när beställningen gjordes. Avtalet upphör att gälla (i) när Service tjänsterna är utförda eller (ii) beställaren erhåller ett "Beyond Service Notice" (se avsnitt 4 nedan) - och i båda fallen - erhåller Tillbaka sin enhet. Avtalspartner är OM Digitalt Solutions. OM Digitalt Solutions erbjuder inte några avgiftsbelagda tjänster till minderåriga.

Tillgängligt språk för ingående av avtalet är engelska. OM Digitalt Solutions kommer inte att lagra ordertexten efter avtalets ingående och kommer inte att göra den tillgänglig för den beställande parten.

 

Avsnitt 3 Ångerrätt

Om garantin för Service har löpt ut (beställning med serviceavgift) har konsumenten rätt till lagstadgad ångerrätt. En konsument är en fysisk person med vilken en juridisk transaktion avtalas huvudsakligen för ett ändamål som inte kan hänföras till deras kommersiella verksamhet eller egenföretagande:

INSTRUKTIONER OM ÅNGER

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss OM Digitalt Solutions GmbH, Willy-Brandt-Strasse 23, 20457 Hamburg, Tyskland, E‑post Adress : camera.Service.eu@om-digitalsolutions.com om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e‑post eller så görs frånträdet via Telefon). Du kan använda den bifogade ångerblanketten Modell , men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla återkallelsefristen räcker det att du skickar din kommunikation angående din utövning av ångerrätten innan återkallelsetiden har löpt ut.

Effekter av tillbakadragande

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala Allt betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en typ av leverans övrig än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Om du har begärt att få börja utföra tjänster under ångerfristen ska du betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits fram till dess att du har meddelat oss att du frånträder detta avtal, i jämförelse med avtalets fulla täckning.

SLUT PÅ INSTRUKTIONER OM UTTAG

 

Avsnitt 4 Service Tjänster

OM Digitalt Solutions kommer att Tillämpa iaktta rimlig omsorg och skicklighet vid utförandet av Service tjänster. Om enheten inte kan repareras med kommersiellt rimliga ansträngningar kommer OM Digitalt Solutions att informera den beställande parten om detta ("Beyond Service Notice") och returnera enheten till den beställande parten.

Den förväntade leveranstiden är 10 arbetsdagar. Handläggningstiden börjar med att enheten som ska repareras överlämnas till transportföretaget och slutar med att enheten återlämnas till beställaren.

För att skicka in den enhet som ska repareras till OM Digitalt Solutions måste beställaren följa leveransanvisningarna och använda den fraktsedel som OM Digitalt Solutions tillhandahåller. I sådana fall övergår risken till OM Digitalt Solutions så snart enheten har överlämnats till transportföretaget.

När Service OM Digitalt Solutions har slutförts kommer enheten att returneras till beställaren på den Adress som anges i Service beställningsbegäran.

 

Avsnitt 5 Ersättningsanordning

Med förbehåll för Tillgänglighet kan OM Digitalt Solutions efter eget gottfinnande erbjuda den beställande parten en utbytesenhet under den tid som Service -tjänsten ("Låneperioden") varar.

Lånetiden börjar löpa på dagen för mottagandet av utbytesenheten och slutar på dagen för mottagandet av den reparerade enheten respektive meddelandet Beyond Service . Retur av utbytesenheten utförs av SE Business Parcel Comeback. Strax före utgången av Lånetiden kommer OM Digitalt Solutions att kontakta beställaren för att komma överens om datum och plats för upphämtningstjänsten. Beställaren kommer därefter att erhålla leveransinstruktioner och en returetikett som ska användas på returlådan.

Ersättningsenheten förblir OM Digitalt Solutions egendom. Beställaren ska hantera den med vederbörlig omsorg och i enlighet med bruksanvisningen. Beställaren är ansvarig för skador, förändringar eller försämring av utbytesenheten, såvida inte sådana skador, förändringar eller försämring orsakas av en användning i enlighet med dessa villkor och bruksanvisningen. OM Digitalt Solutions ansvarar endast för uppsåt och grov oaktsamhet.

Om den beställande parten drar tillbaka sin beställning till Service måste ersättningsenheten returneras till OM Digitalt Solutions utan onödigt dröjsmål enligt ovanstående processer.

 

Avsnitt 6 Priser

Priset för en tjänst utanför garantin Service som visas på webbplatsen anses inkludera mervärdesskatt och standardfraktkostnader. Kostnaderna för premiumfrakttjänster anges separat (om tillämpligt). Alla priser exkluderar bank- och kreditkortsavgifter som debiteras av betaltjänstleverantören till den beställande parten.

 

Avsnitt 7 Betalningsvillkor

Allt Betalningar förfaller till betalning när avtalet ingås. OM Digitalt Solutions förbehåller sig rätten att överlåta sin fordran mot beställaren, inklusive alla och Allt tillhörande rättigheter, till tredje part. Vi erbjuder i allmänhet de betalningsalternativ som beskrivs nedan, men vi förbehåller oss rätten att - beroende på resultatet av en genomförd kreditkontroll - endast erbjuda dig vissa betalningsmetoder för din beställning.

1. PayPal-betalningar

När du använder PayPal som betalningsmetod betalar du direkt via ditt PayPal-konto eller genom direktdebitering. När du har gjort din beställning kommer du att vidarebefordras till PayPal, där du kommer att frigöra betalningen till ett belopp av ordervärdet. Så snart vårt PayPal-konto har meddelats om ditt betalningsgodkännande kommer leveransen att ske enligt respektive angiven leveranstid.

2. Adyens betalningsmetoder:

När du använder en betalningsmetod som erbjuds av oss via vår betaltjänstleverantör Adyen (Adyen N.V.) kan betalningsuppgifterna samlas in av Adyen. Användning av en betalningsmetod från Adyen innebär inte att något avtal ingås mellan Adyen och beställaren. OM Digitalt Solutions fordringar på köparen kommer att överföras till Adyen och beställaren kommer att ha rätt att göra betalningar till Adyen med skuldavskrivande verkan.

Betalning med kreditkort: När du betalar med kreditkort (Visa eller Mastercard) kommer du att vidarebefordras till vår betaltjänstleverantör Adyen. Där betalar du direkt genom att ange dina kreditkortsuppgifter. När du har skickat din beställning och angett dina kreditkortsuppgifter kommer ditt kreditkort att debiteras direkt.

3. Klarna Betalningar:

I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande ytterligare betalningsalternativ.

Sofort: Efter att du har gjort din beställning kommer du att omdirigeras till online-leverantören Klarnas webbplats. För att betala fakturabeloppet med Sofort måste du ha ett internetbankskonto med PIN/TAN som har aktiverats för deltagande i Sofort, du måste autentisera dig i enlighet med detta och bekräfta betalningsordern till oss. Betalningstransaktionen kommer då att genomföras omedelbart och DITT KONTO kommer att debiteras.

 

Avsnitt 8 Kvittning

Beställaren har endast rätt till kvittning om motkravet har fastställts på ett juridiskt bindande sätt eller är obestritt av OM Digitalt Solutions.

 

Avsnitt 9 Godkännande av Service Service och garanti

Tjänsterna på Service ska anses vara godkända om beställaren inte har vägrat godkännande inom 7 dagar efter mottagandet av den reparerade enheten genom att ange minst en defekt som inte bara är obetydlig och faktiskt existerar (eller - från en objektiv synvinkel - verkar existera). Varje vägran att ta emot produkten skall tillsammans med en förklaring meddelas till camera.Service.eu@om-digitalsolutions.com.

Oaktat det föregående, om beställaren är en konsument, de lagstadgade garantirättigheterna Tillämpa för Allt Service tjänster, dvs. om det finns en defekt i Service tjänster, har konsument rätt att göra ett anspråk mot OM Digitalt Solutions. Den konsument ska meddela OM Digitalt Solutions om sitt krav inom rimlig tid efter det att konsument har märkt eller borde ha märkt felet, men under inga omständigheter senare än tre år från det att den beställande parten mottog sin enhet Tillbaka från OM Digitalt Solutions. Sådan yttre tidsgräns gäller inte Tillämpa om OM Digitalt Solutions har agerat grovt vårdslöst eller i strid med god tro och heder. När du skickar in reklamationen måste du skicka in bevis på köpet och en förklaring av den upplevda defekten, om relevant. Vid mottagande av ett krav kommer OM Digitalt Solutions att bedöma kravet och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med tillämplig tvingande lag.

Om beställaren är en kommersiell enhet/affärsperson är garantiperioden ett år eller den lagstadgade garantiperioden, beroende på vilken som löper ut tidigare. Sådan garantitid börjar löpa efter godkännande.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag är överlåtelse av garantianspråk från beställaren utesluten.

 

Avsnitt 10 Ansvarsskyldighet

OM Digitalt Solutions är skyldigt att betala skadestånd - oavsett deras rättsliga grund - endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Vid enkel vårdslöshet ansvarar OM Digitalt Solutions endast för skador som beror på brott mot en väsentlig avtalsenlig skyldighet (skyldighet som gör det möjligt att korrekt genomföra avtalet i första hand och vars efterlevnad den beställande parten regelbundet kan förlita sig på); i detta fall är ansvaret dock begränsat till de förutsebara, typiskt förekommande skadorna.

Om beställaren drabbas av förlust av data på grund av enkel försummelse från OM Digitalt Solutions sida och återställning av data inte är möjlig eller avsevärt försvåras på grund av beställarens avsaknad av eller bristfälliga säkerhetskopiering av data, ska OM Digitalt Solutions ansvar begränsas till den skada som skulle ha uppstått även med korrekt säkerhetskopiering av data.

Ovanstående uteslutningar och begränsningar av ansvar ska Tillämpa i samma utsträckning gälla till förmån för OM Digitalt Solutions verkställande organ, juridiska ombud, Anställda och övrig ställföreträdande ombud.

De begränsningar som anges i föregående punkter gäller inte Tillämpa i det fall OM Digitalt Solutions bedrägligt har dolt en defekt eller har åtagit sig en uttrycklig frivillig garanti för varans egenskaper. Detsamma gäller för skadestånd till följd av skada på liv, kropp och hälsa samt ansvar enligt den tyska produktansvarslagen eller någon övrig produktansvarslag enligt lagen i den Land där den beställande parten har sin vanliga vistelseort.

Detta avsnitt 10 gäller endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig tvingande lag och kommer inte att begränsa några tvingande rättigheter som beviljas konsumenter enligt sådan lag.

 

Avsnitt 11 Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Service villkor regleras av tysk lag. Om beställaren är en konsument, förblir obligatoriska lagbestämmelser i landet för beställarens vanliga vistelseort opåverkade. Behörig domstol för alla tvister enligt eller i samband med detta avtal är Hamburg. Om beställaren är en konsument, får OM Digitalt Solutions endast stämma beställaren vid den behöriga domstolen i landet där beställaren har sin vanliga vistelseort och (ii) beställaren får stämma OM Digitalt Solutions i Hamburg eller vid den behöriga domstolen i landet där beställaren har sin vanliga vistelseort.

EU-kommissionen har genom förordning (EU) nr 524/2013 skapat en plattform för tvistlösning utanför domstol och denna finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljedomsmyndighet konsument .

Du kan Kontakt vår klagomålsavdelning direkt via E‑post kamera.Service.eu@om-digitalsolutions.com för ytterligare information.

 

Avsnitt 12 Modell ångerblankett

Modell ångerblankett