LETNÍ CASHBACK - UŠETŘETE AŽ 500 €

LETNÍ CASHBACK - UŠETŘETE AŽ 500 €

Propagační akce "VYBRAT SI PŘÍBĚH" 2022 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Informace a pokyny pro vstup do této akce a uplatnění bonusového formuláře jsou součástí těchto smluvních podmínek. Účastí v této propagační akci a uplatněním nároku na bonus spotřebitelé přijímají tyto podmínky a souhlasí s jejich smluvním závazkem. Tato nabídka není platná ve spojení s jakoukoli nabídkou na další , pokud není uvedeno jinak.
 2. Pořadatelem je společnost OM Digitální Solutions Australia Pty Ltd, ABN 87 644 709 580 se sídlem 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153 Austrálie (dále jen "pořadatel").
 3. Nároky jsou Otevřít pouze pro obyvatele Austrálie a NOVINKA Zélandu. Zaměstnanci (a jejich nejbližších rodinných příslušníků) pořadatele; Prodejci, maloobchodníci a jejich spřízněné subjekty nejsou způsobilí k účasti a nebo nároku. Nejbližšími příbuznými se rozumí: manžel/manželka, bývalý manžel/manželka, faktický manžel/manželka, dítě nebo nevlastní dítě (ať už přirozené nebo adoptivní), rodič, nevlastní rodič, prarodič, nevlastní prarodič, strýc, teta, neteř, synovec, bratr, sestra, nevlastní bratr, nevlastní sestra nebo bratranec a sestřenice v 1. pořadí. Spřízněné subjekty má význam, který tomuto pojmu dává zákon o obchodních společnostech z roku 2001 (Cth).
 4. Počet přihlášek je omezen na tři (3) na jednotlivce a/nebo domácnost.
 5. Propagačním obdobím se rozumí období od 00:01 (AEST) dne 1. července 2022 do 23:59 dne 31. července 2022. Pořadatel bude přijímat žádosti o bonusové předměty, které obdrží do 21. srpna 2022 včetně, za předpokladu, že příslušné propagační produkty byly zakoupeny během propagačního období. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit dobu trvání propagační akce nebo lhůtu pro uplatnění nároků na bonusové předměty podle svého uvážení.
 6. Aby mohli spotřebitelé získat nárok na příslušný bonus, musí si během období trvání propagační akce zakoupit u autorizovaného australského nebo NOVINKA zélandského maloobchodního prodejce s registrovaným podnikem (podnik, který má platné australské nebo NOVINKA zélandské registrované číslo podniku) až tři (3) z následujících produktů:

Model Kód

Fotoaparát Model

V207090BA000

OM‑D E‑M5 Mark III černý tělo

V207090SA000

OM‑D E‑M5 Mark III stříbrná tělo

V207091BA000

OM‑D E‑M5 Mark III černý 14‑150mm Sada objektivů

V207091SA000

OM‑D E‑M5 Mark III stříbrná 14‑150mm Sada objektivů

V207092BA000

OM‑D E‑M5 Mark III černý 12‑45mm Sada objektivů PRO

V207092SA000

OM‑D E‑M5 Mark III stříbrná 12‑45mm Sada objektivů PRO

 

 1. Bonusem je buď jeden (1) objektiv Olympus M.Zuiko Digitální 25mm F1.8 v černý (model kód: V311060BG000), nebo jeden (1) objektiv M.Zuiko Digitální 40‑150mm F4.0‑5.6 R v černý (model kód: V315030BG000). V rámci akce "VYBRAT SI SVÉ PŘÍBĚHY" a procesu/nároku na vyplacení je nabízena a vybírána pouze jedna (1) bonusová položka mezi dvěma dostupnými možnostmi bonusu.
 2. Za autorizovaného australského nebo NOVINKA zélandského maloobchodníka se považuje organizace, která splňuje následující kritéria: organizace má platné australské nebo NOVINKA zélandské registrované obchodní číslo b. organizace má provozní opatření, které splňuje jednu z následujících podmínek:I. Přímé operace s OM Digitální Solutions Australia nebo II. Provoz s jedním z autorizovaných distributorů společnosti OM Digitální Solutions Australia. V Austrálii; Multimedia Technology (MMT) www.mmt.com.au. Na NOVINKA Zélandu; Dove Electronics www.dove.co.nz. c. Odesílací místo organizace je pouze z australského nebo NOVINKA Zélandu Adresa .Pro ověření oprávnění organizace prosím Kontakt OM Digitální Solutions Australia na čísle 1300 659 678 nebo prostřednictvím e‑mail AU-AKČNÍ NABÍDKY@om-digitalsolutions.com.
 3. Pro získání nároku na propagační akci "CHOOSE YOUR ADVENTURE" prostřednictvím odkupu musí spotřebitelé vyplnit oficiální online přihlašovací formulář, který je k dispozici na adrese https://Obchod.olympus.com.au/AKČNÍ NABÍDKY, a to: odesláním požadovaných údajů, včetně celého jména, Telefon čísla, email Adresa a doručení Adresa; b. předložením jedinečného sériového čísla a čísla nákupního dokladu příslušného zakoupeného produktu; c. nahráním čitelné naskenované kopie nákupního dokladu příslušného propagačního produktu nebo zasláním čitelné kopie nákupního dokladu na adresu "CHOOSE YOUR ADVENTURE Promotion", 304, 11 Solent Circuit, Norwest NSW 2153.
 4. Pro naskenovanou kopii dokladu o koupi je možné použít soubory jpg, jpeg, gif, png nebo pdf o maximální velikosti 4 MB. 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli ověřit platnost nároků (včetně kontaktování místa nákupu) a žadatelů (včetně totožnosti, věku a místa bydliště žadatele) a diskvalifikovat každého žadatele, který předloží nárok, který není v souladu s těmito podmínkami, nebo který narušuje proces reklamace. Pokud pořadatel v jakékoli fázi neuplatní některé ze svých práv, neznamená to, že se těchto práv vzdává. 
 1. Neúplné, nerozluštitelné, nečitelné nebo podvodné žádosti budou považovány za neplatné. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za opožděné, ztracené, neúplné, nerozluštitelné, nesprávně podané, opožděné, nečitelné, poškozené nebo nesprávně odeslané žádosti.
 2. Žadatelé si musí jako doklad o nákupu uschovat kopii originálu účtenky (účtenek) za propagační produkty Všechno , které zaručují nárok na propagační akci "CHOOSE YOUR ADVENTURE". Nepředložení dokladu o nákupu pro nároky Všechno na požádání může mít podle uvážení pořadatele za následek neplatnost Všechno nároků žadatele na propagaci "CHOOSE YOUR ADVENTURE" a ztrátu nároku na nárok na propagaci "CHOOSE YOUR ADVENTURE". Na dokladech o nákupu musí být jasně uvedeno, že se jedná o australský nebo NOVINKA zélandský registrovaný podnik a že nákup byl uskutečněn v období trvání propagační akce a před zahájením akce "CHOOSE YOUR ADVENTURE".
 3. Nárokované odměny budou odeslány do 4 týdnů pro australské zákazníky a do 4 týdnů pro zákazníky na NOVINKA Zélandu od data, kdy pořadatel potvrdí platnost příslušného nároku. Odměny budou doručeny na preferovanou adresu Adresa , kterou žadatel o odměnu uvedl v online přihlašovacím formuláři. Jako doručení nelze použít poštovní schránky Adresa.
 4. V případě sporu o totožnost žadatele si pořadatel vyhrazuje právo určit totožnost žadatele podle vlastního uvážení. Identifikace, která je považována za vhodnou k určení, je na výhradním uvážení pořadatele.
 5. Rozhodnutí pořadatele je konečné a nebude s ním vedena žádná korespondence.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž nebo tyto podmínky kdykoli odvolat, zrušit nebo změnit, aniž by za to nesl jakoukoli odpovědnost vůči žadateli, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopady na žadatele, aby nedošlo ke zbytečnému zklamání.
 7. Nic v těchto podmínkách neomezuje, nevylučuje ani nemění zákonné záruky zákazník poskytované podle zákona o hospodářské soutěži a zákazník z roku 2010 (Cth) ani žádné další předpokládané záruky podle jakýchkoli právních předpisů v Austrálii a na NOVINKA Zélandu. S výjimkou odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze zákona, pořadatel (včetně jeho vedoucích pracovníků, Zaměstnanci a zástupců) vylučuje Všechno odpovědnost (včetně nedbalosti) za jakoukoli újmu na zdraví; nebo jakoukoli ztrátu či škodu (včetně ztráty příležitosti); ať už přímou, nepřímou, zvláštní nebo následnou, která jakýmkoli způsobem vznikla v souvislosti s akcí, mimo jiné včetně případů, kdy vznikla v důsledku následujících skutečností: (a) jakýchkoli technických potíží nebo poruch zařízení (ať už pod kontrolou pořadatele či nikoli); (b) jakékoli krádeže, neoprávněného přístupu nebo zásahu třetí strany; (c) jakéhokoli nároku nebo nabídky, která je opožděná, ztracená, pozměněná, poškozená nebo nesprávně směrovaná (ať už po jejich obdržení pořadatelem či nikoli) z důvodu důvod mimo přiměřenou kontrolu pořadatele; (d) jakékoli změny hodnoty nabídky oproti hodnotě uvedené v těchto podmínkách; nebo (e) účasti v této propagační akci nebo jakéhokoli použití dárku.
 8. Pořadatel shromažďuje osobní údaje za účelem pořádání propagační akce a za tímto účelem je může poskytnout třetím stranám, mimo jiné dodavatelům nabídky, a v případě potřeby australským a NOVINKA zélandským regulačním orgánům. Podmínkou nároku je poskytnutí těchto informací. Pokud žadatel označí příslušné políčko ve formuláři žádosti, může pořadatel po neomezenou dobu, pokud nebude oznámeno jinak, použít tyto informace pro propagační, marketingové a reklamní účely, včetně zasílání elektronických zpráv nebo telefonování účastníkovi. Žadatelé by měli veškeré žádosti o přístup, aktualizaci nebo opravu informací směřovat na pořadatele. Všechno nároky se stávají majetkem pořadatele.
 9. Smlouva, která vstupuje v platnost na základě těchto podmínek, se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony platnými v NOVINKA Jižní Wales a žadatel a pořadatel se podřizují výlučné jurisdikci soudů tohoto státu, pokud jde o Všechno záležitosti vyplývající z těchto podmínek nebo s nimi související a provádění nebo předmět propagační akce.