LETNÍ CASHBACK - UŠETŘETE AŽ 500 €

Všeobecné obchodní podmínky online obchodu OM Digitální Solutions

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky ("VOP") v znení platnom v okamihu vykonania objednávky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou OM Digitální Solutions GmbH, organizačná zložka, so sídlom Piaristická 276/46 , 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53 461 771, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Po, vložka č.: 11199/R("OM Digitální Solutions") ako predávajúcim, a inou fyzickou alebo právnickou osobou ("Kupujúci" alebo "Vy") pri kúpe tovaru ponúkaného spoločnosťou OM Digitální Solutions prostredníctvom on-line obchodu spoločnosti OM Digitální Solutions umiestneného na webovej stránke https://explore.omsystem.com ("Stránka").

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej smlouvy uzatvorenej podľa článku 2 týchto VOP medzi OM Digitální Solutions a Kupujúcim prostredníctvom Stránky. Odchylné podmínky Kupujícího sa budú považovať za prijaté spoločnosťou OM Digitální Solutions iba v prípade, že s ich použitím vyslovila písomný súhlas.¨

1.3 Ponuka predaja zo strany spoločnosti OM Digitální Solutions nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Aj naše výrobky určené pre deti môžu nakupovať výlučne osoby staršie ako 16 rokov.

2 Uzatvorenie KÚPNEJ smlouvy
2.1 Objednávky je možné zadávat výlučně online prostřednictvím webového rozhrania Stránky ("Objednávka").

2.2 Kupujúci na webovom rozhraní Stránky vloží vybrané tovary, ktoré sú súčasťou ponuky na Stránke a ktoré má záujem kúpiť do košíka. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané tovary je Kupujúcemu poskytnutá konečná kúpna cena nákupu, která zahrnuje súčet cien za tovary v košíku, vrátane všetkých souvisejících služieb, daní alebo ostatných poplatkov a ceny za dopravu tovaru.

2.3 Před závazným odoslaním Objednávky může kupujúci príslušné údaje kedykoľvek kontrolovať a meniť.

2.4 Kupujúci urobí závaznú Objednávku na uzatvorenie kúpnej smlouvy okamihom kliknutia na tlačidlo "Kúpiť teraz". Pre záväzné odoslanie Objednávky je nevyhnutné, aby Kupujúci potvrdí súhlas s týmto VOP zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci má možnosť zobraziť si pred dokončením procesu Objednávky smluvné ustanovenia vrátane VOP a uložiť ich v reprodukovateľnej forme.

2.5 OM Digitální Solutions potvrdí doručení Objednávky od Kupujícího zaslaním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupujúci uvedl v Objednávke, v němž OM Digitální Solutions potvrdí doručení Objednávky s uvedením jejího obsahu (potvrdenie doručenia Objednávky). Potvrdenie doručenia Objednávky nie je prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a je zamýšľané iba ako oznámenie Kupujúcemu, že OM Digitální Solutions bola jeho Objednávka doručená.

2.6 K prijatiu návrhu Kupujícího a k uzavretiu kúpnej smlouvy dôjde až zaslaním vyhlásenia o prijatí Objednávky zo strany spoločnosti OM Digitální Solutions, a to prostřednictvím samostatného e-mailu (potvrzení Objednávky), nejpozději však odoslaním objednaného zboží ("Zmluva"). V e-mailu o potvrzení Objednávky nebo v samostatném e-mailu, nejpozději však při doručení zboží, zašle OM Digitální Solutions Kupujúcemu znenie Zmluvy (zahŕňajúce Objednávku, tyto VOP a potvrzenie Objednávky) na trvalom nosiči dát (e‑mail alebo v tlačenej podobe) ("potvrdenie Zmluvy). Znenie Zmluvy po dokončení celého procesu Objednávky spoločnosť OM Digitální Solutions pre Kupujúceho neuchováva.

2.7 Objednávku, ktorú spoločnosť OM Digitální Solutions zatiaľ neprijala (t. j. nebolo Kupujúcemu odoslané prijatie Objednávky zo strany spoločnosti OM Digitální Solutions podľa článku 2.4 týchto VOP), môže Kupujúci zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všechny Objednávky přijaté společností OM Digitální Solutions jsou závazné.

2.8 Aby jsme předvídali pochybnostiam, náš internetový obchod je určený pro koncové spotřebitele. Ak ste podnikateľ, majte na pamäti, že našim zákazníkům nakupujúcim prostredníctvom nášho online B2C obchodu nevystavujeme faktúry s DPH, a preto si ako firma nebudete môcť nárokovať späť DPH.

2.9 Upozorňujeme, že předávame výrobky iba v množstve, ktoré zodpovedá bežným potrebám priemernej domácnosti. To platí, ako pre počet výrobkov objednaných v rámci jednej objednávky, tak pre zadanie niekoľkých objednávok s rovnakým produktom, kde jednotlivé objednávky obsahujú množstvo typické pre bežnú domácnosť.

2.10 Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3 Právo na odstoupení od ZMLUVY
3.1 Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od Smlouvy uzatvorenej podľa článku 2. týchto VOP bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů předávajúceho a o změně a doplnění některých zákonů ("Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to za splnění podmínek určených v tomto článku 3 VOP a Zákone o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

3.2 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Smlouvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.3 Od Smlouvy můžete odstoupit v lehote 14 dní, a to i bez uvedení důvodu. Lehota na odstoupení od Smlouvy uplynie 14 dní odo dne, kdy Vy nebo Vami určená třetí strana (s výjimkou dopravcu) nadobudne fyzickú držbu tovaru.

3.4 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od Smlouvy musíte informovať spoločnosť OM Digitální Solutions GmbH, organizačná zložka, e‑mail eshop.support@om-digitalsolutions.com, o svojom rozhodnutí odstúpiť od Smlouvy formou jednoznačného vyhlásenia. Pre odstúpenie od Zmluvy môžete je k dispozícii pripojený vzorový formulár. Jeho využití však není podmíněno platným odstoupením od Smlouvy.

3.5 Lehota na odstoupení od Smlouvy podle článku 3.3 těchto VOP je dodržována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy před tímto, jak lhůta na odstoupení od Smlouvy uplynie.

3.6 Keď odstúpite od Zmluvy, OM Digitální Solutions Vám vráti všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď je tovar OM Digitální Solutions doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť OM Digitální Solutions. Túto úhradu uskutoční OM Digitální Solutions rovnakými platebnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať zo strany OM Digitální Solutions žiadne poplatky.

3.7 Tovar zašlete OM Digitální Solutions späť alebo ho prineste na adresu OM Digitální Solutions bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď OM Digitální Solutions oznámite odstúpenie od Smlouvy. Lehota je dodržovaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

3.8 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

3.9 Zodpovídáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3.10 Toto právo na odstoupení od Smlouvy se však nevztahuje na:

3.10.1 tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je možno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorý bol z tohto obalu po doručení vybraný;

3.10.2 audiozáznamy nebo videozáznamy či počítačové programy v originálních obalech, které byly po dodání porušené

3.10.3 Další případy podle § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

4 Ceny
4.1 Cena prezentovaného zboží uvedená na Stránke zahrnuje daň z přidanej hodnoty ("DPH"), avšak nezahŕňa náklady na dopravu, bankovní poplatky a poplatky za platby kreditnou kartou (pokiaľ nie je uvedené inak).

4.2 Cena uvedená v potvrzení doručenia Objednávky je konečnou cenou včetně všech daní (včetně DPH) a poplatků. Tato cena zahrnuje cenu zboží plus případné náklady na expedici a dopravu, bankovní poplatky či poplatky spojené s platbou kreditní kartou.

5 Dodání
5.1 Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na kúpne smlouvy uzatvorené podľa článku 2 týchto VOP s miestom dodania tovaru na území Slovenskej republiky. OM Digitální Solutions neposiela tovary ponúkané na Stránke mimo území Slovenskej republiky. Platnú objednávku tak môže Kupujúci urobiť len ak objednávka obsahuje miesto doručenia tovaru na území Slovenskej republiky, v opačnom prípade platí, že objednávka nebola platne urobená a OM Digitální Solutions vráti Kupujúcemu sumu, ktorú zaplatil pri robení objednávky, ak k takému uhradeniu sumy už došlo.

5.2 Pokud není na Stránke pri príslušnom tovare uvedená odchýlna dodacia lehota, je dodacia lehota spravidla 14 dní. Dodacie lehoty sa počítajú od okamihu uzavretia Zmluvy prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

5.3 Ak nie je v okamihu zadania Objednávky Kupujúcim vybraný tovar k dispozícii, spoločnosť OM Digitální Solutions o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne informuje v potvrdení doručenia Objednávky, bez ohľadu na to či je nedostupnosť tovaru dočasná alebo trvalá. Ak je výrobok nedostupný trvalo, OM Digitální Solutions nevystaví potvrzenie o prijatí Objednávky a v tomto prípade k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

6 Platobné podmínky
6.1 Všechny platby sa stávajú splatnými okamihom uzavretia Zmluvy. Společnost OM Digitální Solutions si vyhrazuje právo postoupit třetím osobám akúkoľvek svoju pohľadávku voči Kupujúcemu, a to vrátane všetkých súvisiacich práv.

6.2 Společnost OM Digitální Solutions nabízí způsoby platby uvedené níže v tomto článku 6 těchto VOP. Vyhradzuje si však právo - v závislosti od výsledku preverenia schopnosti Kupujúceho splácať úver - ponúknuť Kupujúcemu vo vzťahu k jeho Objednávke iba niektoré spôsoby platby.

6.3 Platby prostřednictvím PayPal:
Při využití způsobu platby prostřednictvím PayPal platí Kupujúci priamo prostredníctvom svojho účtu PayPal alebo priamym inkasom. Po zadaní Objednávky bude Kupujúci presmerovaný na internetovú stránku spoločnosti PayPal, kde vykoná platbu vo výške zodpovedajúcej sume Objednávky. Akonáhle PayPal účet společnosti OM Digitální Solutions obdrží informáciu o tom, že Kupujúci platbu schválil, uskutoční sa dodanie tovaru v príslušnej uvedenej dodacej lehote.

6.4 Spôsoby platby Adyen:
Pri využití spôsobu platby, ktorú OM Digitální Solutions ponúka prostredníctvom poskytovateľa platebných služieb, spoločnosti Adyen N.V., so sídlom Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandské království ("Adyen"), může spoločnosť Adyen zhromažďovať platobné údaje.
Použitím způsobu platby Adyen nedochází k uzavření smlouvy mezi společností Adyen a Kupujícím. Pohľadávky OM Digitální Solutions voči Kupujúcemu sú postúpené spoločnosti Adyen s tým, že Kupujúci je na splnenie dlhu oprávnený vykonať platby v prospech spoločnosti Adyen.
Platba kreditnou kartou: Pri platbe kreditnou kartou (Visa a Mastercard) bude Kupujúci presmerovaný na poskytovateľa platebných služieb, spoločnosť Adyen. V takovém případě vykoná Kupujúci platbu priamo zadaním údajov o svojej kreditnej karte. Po vykonaní Objednávky a zadaní údajov o kreditnej karte Kupujúceho bude vykonaná platba strhnutá priamo z kreditnej karty Kupujúceho.

6.5 Platby Klarna:
Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), so sídlom Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko ("Klarna"), ponúka OM Digitální Solutions možnosti platby uvedené v tomto článku 6.5 týchto VOP:
Nákup na účet: Možnosť nákupu na účet Klarna je dostupná iba Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom s tým, že platba musí byť vykonaná v prospech spoločnosti Klarna. Pri nákupe na účet prostredníctvom spoločnosti Klarna najskôr Kupujúci obdrží tovar a následne je do 14 dní povinný zaplatiť kúpnu cenu. Podrobnejšie informácie o nákupe na účet Klarna obdrží Kupujúci počas procesu objednávania. Použitie tohoto způsobu platby je podmíněno kladným výsledkem preverenia schopnosti Kupujúceho splácať úver.
Nákup na splátky: Možnosť nákupu na splátky Klarna je dostupná iba Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom s tým, že platba musí byť vykonaná v prospech spoločnosti Klarna. Při využití nákupu na splátky může Kupujúci kúpnu cenu platiť flexibilne v mesačných splátkach vo výške aspoň 1/24 celkovej sumy, alebo za podmienok inak stanovených počas procesu tvorby Objednávky. Použitie tohoto způsobu platby je podmíněno kladným výsledkem preverenia schopnosti Kupujúceho splácať úver.
Sofort: Po vykonaní Objednávky bude Kupujúci presmerovaný na webovú stránku spoločnosti Klarna. Pre platbu fakturovanej čiastky prostredníctvom služby Sofort musí mať Kupujúci online bankový účet s aktivovaným PIN / TAN postupom pre účasť v službe Sofort a musí sa Kupujúci zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a potvrdiť nám pokyn na vykonanie platby. Platba bude vykonaná okamžitě potom a příslušná suma bude odpísaná z účtu Kupujícího.

7 Prechod vlastníctva
7.1 Tovar zostáva vo výhradnom vlastníctve spoločnosti OM Digitální Solutions do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške v súlade so Zmluvou.

8 Záruka
8.1 Na všechny výrobky zakoupené na Stránke sa vzťahujú záručné práva Kupujúceho v rozsahu platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2 Všechny dodatečné záruky výrobcu výrobkov alebo dodatočné záruky týkajúce sa výrobkov dopĺňajú nároky z faktických či právnych vád podľa platných právnych predpisov. Podrobné údaje o rozsahu těchto záruk najdete v příslušných záručních podmínkách zveřejněných na naší Stránce.

9 Zodpovědnost
9.1 Společnost OM Digitální Solutions odpovídá Kupujúcemu - bez ohledu na právní důvod - za všetku škodu vzniknutú ako následok úmyselného či hrubo nedbanlivého konania bez obmedzenia v súlade s platnými právními predpismi.

9.2 V prípade jednoduchej nedbanlivosti zodpovedá spoločnosť OM Digitální Solutions iba za škodu spôsobenú Kupujúcemu podstatným porušením Smlouvy (povinnosti, která v prvním rade umožňuje riadne splnenie zmluvy a na ktorej splnenie sa Kupujúci môže zvyčajne spoliehať); v tomto případě je však odpovědnost OM Digitální Solutions omezená výškou předvídateľnej, bežne vznikajúcej škody. Spoločnosť OM Digitální Solutions ďalej nezodpovedá za nepriamu ujmu a hradí sa výlučne skutočná škoda, nie ušlý zisk.

9.3 Ak je zodpovednosť spoločnosti OM Digitální Solutions vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa toto obmedzenie zodpovednosti aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, oprávnených zástupcov a splnomocnencov spoločnosti OM Digitální Solutions.

9.4 Vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti uvedené v tomto článku 9 týchto VOP sa neuplatnia voči slabšej strane a v prípade, že spoločnosť OM Digitální Solutions vadu tovaru úmyselne zatajila alebo výslovne prevzala záruku za akosť tovaru. To isté platí aj pre škodu vzniknutú z dôvodu ujmy na živote, tele alebo zdraví človeka, a takisto pre zodpovednosť na základe platných predpisov upravujúcich zodpovednosť za tovar.

10 Ochrana osobních údajů
10.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytovaná v souladu se zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění neskorších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 11. 2018. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

10.2 Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na Stránkách v části Ochrana soukromia.

11 Rozhodné právo a řešení sporů
11.1 Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o mezinárodních kúpe tovaru (CISG). V případě, že kupující uskutečnil Objednávku jako spotřebitel a má v čase jejího uskutečnění Objednávky obvyklý pobyt v jiné zemi, nie je použitie kogentných ustanovení práva tejto krajiny voľbou práva podľa prvej vety nijako dotknuté. Príslušnými súdmi sú súdy v Slovenskej republike toto ustanovenie nemá vplyv na príslušnosť súdov ak je kupujúcim spotrebiteľom.

11.2 Pokud je Kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený prípadné spory vzniknuté na základe tejto Smlouvy alebo v jej súvislosti riešiť aj mimosúdnou cestou. Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) je možné najít kromě jiných údajů o způsobu a podmínkách mimosúdnych riešení sporov, keďže toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu spotrebiteľa potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s predávajúcim. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

11.3 Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov on-line prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediácia podľa zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podle zák. č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

12 Závěrečné ustanovení
12.1 Pokiaľ je alebo sa stane akékoľvek ustanovenie týchto VOP nejasným, neplatným, či nevymáhateľným, Toto ustanovení sa nahradí ustanovením, jehož znění sa k takému nejasnému, neplatnému či nevymáhateľnému ustanovení najviac približuje. Nejasnosť, neplatnosť či nevymáhateľnosť jedného ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

12.2 Znenie týchto VOP môže OM Digitální Solutions kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé ze Zmlúv uzavřených před účinností nového znenia VOP. Zmeny a doplnenia Zmluvy alebo týchto VOP vyžadujú písomnú formu.